SMHI och CGI i samarbete för att utveckla tjänster till skogsnäringen

SMHI och CGI har ett samarbete med avsikt att hitta nya sätt att stötta skogsindustrin med hållbara tjänster. 

SMHI utvecklar beslutsunderlag riktade mot skogsbruket. Detta beslutsunderlag består av anpassade statistik- och prognosprodukter med tillhörande analyser i den digitala plattformen Timbr. SMHI och CGI samarbetar nu kring att skapa standardintegrationer mellan CGIs tjänst FAGUS-Forest och Timbr. Först ut är karttjänster kring exempelvis brandrisk, Bärighetsindex och det digitala samrådet kring brandrisk. 

– Den här typen av samarbeten gör att vi ökar nyttan och användarvänligheten för tjänsterna Bärighetsindex, ett verktyg för att undvika dålig markbärighet vid arbete i skog och mark, samt Digitala samråd, som skapar säkerhet och trygghet vid avverkning under förhöjd brandrisk, säger Alexandra Birger Röör, affärsområdeschef skog, SMHI.

SMHIs hydrologiska prognoser som grund

Skogsbranschen har länge arbetat med att hitta lösningar på problemet med markbärighet. Dålig markbärighet innebär bland annat att risken för markskador ökar, avverkningen går långsammare och bränsleförbrukning ökar, med negativ miljöpåverkan och höga kostnader som följd. SMHI Bärighetsindex är en digital tjänst som hjälper till att enklare och smartare planera avverkning och gallring, genom långa prognoser på markens fuktighet, tjäle och tjällossning. Därtill kommer statistik för att förstå årstidsväxlingar. Tjänsten syftar till att effektivisera avverkning och skona skogsmarken. 

SMHI Bärighetsindex bygger på SMHIs hydrologiska prognoser och bearbetas tillsammans med andra datamängder för att kunna svara bättre på hur marken bär. De hydrologiska grundprognoserna som används utvecklas kontinuerligt av SMHI.  

SMHIs Digitala samråd och brandrisk i skogen är digitaliserade tjänster framtagna för skogsbolag och entreprenörer. Tjänsterna underlättar arbetet med brandrisk och i det minskar riskerna i besluten, liksom säkerställer att besluten når de som påverkas av dem.