SMHI Timbr

Skogsbranschen har länge arbetat med att hitta lösningar på problemet med markbärighet. Dålig markbärighet innebär bland annat att avverkningen går långsammare, bränsleförbrukningen ökar och det är kostsamt. Med SMHI Timbr kan du planera avverkning och gallring smartare. Du kan undvika avverkning på trakter med dålig bärighet. 

SMHI Timbr är en digital tjänst (planeringsverktyg) framtaget för produktionsledaren som hjälper till att förstå förutsättningarna för att marken i respektive trakt ska klara att bära skogsmaskiner utan att orsaka körskador. Produkten syftar till att effektivisera avverkning och skona skogsmarken. 

Produkten bygger på kunskap om mark

Förändringar i vårt klimat - kortare vintrar och mer extremväder, medför att markförutsättningarna i skogen snabbt förändras. Det bidrar också till att det som förr var självklara beslut för planering av avverkning, idag inte är det.

SMHI Timbr bygger på SMHIs hydrologiska prognoser och produktens bärighetsindex baseras på hydrologiska prognoser som beskriver vattnets väg genom marken. De hydrologiska grundprognoserna utvecklas kontinuerligt av SMHIs hydrologiforskare. För SMHI Timbr förädlar vi dessa tillsammans med andra datamängder för att kunna svara bättre på hur marken bär. 

SMHI Timbr berättar hur marken i skogen bär den kommande månaden, vilket underlättar planeringsarbete för avverkning. Med en unik bearbetning av stora datamängder skapar SMHI högupplösta, månadslånga prognoser avseende markens bärighet - ett bärighetsindex. Klimatförändringar gör det svårt för erfarna skogsplanerare och produktionsledare eftersom det gör markbärigheten oförusägbar. 

SMHI Timbr
Bilden illustrerar flera faktorer som påverkar markens bärighet

Aktuell status

Vill du ha en demo av SMHI Timbr, är intresserad av licenser, eller om du har frågor så kontakta oss gärna.