Bättre vindkomfort med vindstudier

SMHI har på uppdrag av JM AB utfört ett flertal vindstudier för planerad bebyggelse på Marieviks Udde i Stockholm. Resultaten har använts i utformningsprocessen för området.

JM AB gav SMHI i uppdrag att utföra en vindstudie för planerad bebyggelse av bland annat flera höga tornhus vid Marieviks Udde på  Liljeholmen i Stockholm för att på så sätt tidigt i planeringsprocessen kunna se hur den lokala vindmiljön skulle påverkas. Samtidigt gjorde SMHI beräkningar av vind- och tryckfält som skulle användas vid utformningen av byggnadernas ventilationssystem.

Vindkomfortstudien visade att vinden skulle komma att förstärkas på ett  antal platser inom området. JM AB valde då att beställa en fördjupad  studie där bland annat utformningen av bullerskydd och balkonger detaljstuderades.

Vindstudie för Marieviks udde
Vindstudie för Marieviks udde. Bilden visar förstärkning av vinden vid nordlig vind, 2 m över mark och takterasser.

Ny studie med reviderad plan

Ett år senare hade planerna för bebyggelsen vid Marieviks Udde reviderats och JM AB gav då SMHI i uppdrag att uppdatera studien av vindmiljön.

I samtliga studier har CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics) använts för att beräkna vinden. Hänsyn tas till byggnader och topografi i närområdet. Beräkningarna har gjorts för flera vindriktningar och använder vindstatistik från Bromma Flygplats.

Snabbfakta

Levererad tjänst: Vindkomfortstudier för nybyggnation
vid Marieviks Udde, Liljeholmen, Stockholm.

Tidsperiod för projektet: december 2015 – juni 2017

Uppdragsgivare: JM AB

Ansvarig projektledare på SMHI: Magnus Asp