Förbättrad luftkvalitet under pandemin

SMHIs beräkningar av pandemins påverkan på luftkvaliteten visar på sänkta halter av luftföroreningar av framförallt kvävedioxid i Sverige under 2020. Även mätningar visar på markant bättre luftkvalitet under fjolåret.

En av pandemin sidoeffekter har varit ett förändrat beteende i samhället vilket påverkat luftkvaliteten. Många länder drabbades av stora nedstängningar under våren med minskade utsläpp och förbättrad luftkvalitet som följd. 

Reviderade utsläpp på grund av pandemin

SMHI utför varje år modellberäkningar av luftkvaliteten, bland annat inom det europeiska CAMS-samarbetet (Copernicus Atmospheric Monitoring System) och till SMHIs SIMAIR-system. I beräkningarna för 2020 har vi tagit hänsyn till effekterna av nedstängningar i samhället till följd av pandemin.

Transportsektorn var den utsläppssektor som påverkades mest. Flygtrafiken minskade upp till 90 procent under våren och sommaren, och även vägtrafiken minskade rejält, i Sverige med som mest 20 procent.

Som grund för utsläppsförändringarna har SMHI använt uppskattningar baserade på studier av Marc Guevara et al. (2020) för Europa. I SIMAIR har vi också använt förbättrad kunskap om ändrad trafikaktivitet i Sverige, baserat på data från Trafikverket. Dessa reviderade utsläppsdata, sektor för sektor, både för svenska och europeiska utsläpp, har använts för att beräkna föroreningshalter i svenska städer.

Preliminära utsläppsminskningar i Sverige
Preliminära utsläppsminskningar i Sverige (uppskattningar från Guevara et al. 2020 och vägtrafikdata från Trafikverket). Förstora Bild

Minskade föroreningshalter i Sverige och Europa

Figuren nedan visar SMHIs modellberäkningar för mars och april 2020 när nedstängningarna i Europa var som mest omfattande. Minskningen var störst i kontinentala Europa, men även Sverige som helhet utsattes enligt beräkningarna för lägre föroreningshalter än vad som hade skett utan nedstängningar. Utöver de minskade halterna som visas i kartan tillkommer effekter på stads- och gatunivå, främst till följd av minskad lokal trafik.

Förändringar i kvävedioxidhalter under mars-april 2020
Förändringar i kvävedioxidhalter under mars och april 2020 på grund av coronarestriktioner i Sverige och Europa. Vitt och blått indikerar de största minskningarna, men hela Sverige har sänkta bakgrundshalter. Förstora Bild

Markant färre antal överskridanden av miljökvalitetsnormerna

Enligt färska siffror från Datavärdskapet för luftkvalitet, där svenska mätningar tillgängliggörs, hade endast en kommun (Umeå) överskridande av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2020 i Sverige. Detta kan jämföras med runt fem till tio kommuner med överskridanden årligen under tidigare år.

De svenska kommunerna ska följa miljökvalitetsnormerna, annars krävs ett åtgärdsprogram. Ändå sker varje år ett antal överskridanden, vilket speglar att svenskt åtgärdsarbete inte har tillräcklig effekt. Pandemin visar att ett förändrat beteende kan ha stor inverkan på luftkvaliteten.

– Minskad trafik i våra städer, i kombination med minskad intransport av smutsig luft från resten av Europa, ger en tydlig positiv effekt på luftkvaliteten, säger Helene Alpfjord Wylde, luftmiljöexpert på SMHI.