SIMAIR – lättanvänt verktyg för luftkvalitet

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera tätortsluften. Höga halter av luftföroreningar i utomhusluft är ett problem i flera svenska kommuner. Med SIMAIR kan du enkelt kontrollera halterna jämfört med miljökvalitetsnormer och utvärdera scenarier och åtgärder för en renare luft. Modellsystemet är ett effektivt komplement till mätningar.

För att kontrollera och följa upp luftkvaliteten utför många svenska kommuner mätningar, vid exempelvis hårt trafikerade gator. Som ett komplement använder många kommuner även modellberäkningar med SIMAIR.

SIMAIR är ett användarvänligt verktyg för att utvärdera luftkvaliteten och göra jämförelser mot miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmålet Frisk luft. Med SIMAIR har du ett utmärkt system i arbetet med kommunens årliga kontroll och uppföljning av luftkvalitet, i kommunens fysiska planering eller för att utvärdera åtgärder för en bättre luftkvalitet.

Enkelt för alla med all indata förberedd

I SIMAIR visas en karta över din kommun eller tätort. All nödvändig information finns redan förberedd i systemet, såsom meteorologi, haltbidrag från långväga transporter och den urbana bakgrunden. Detta är unikt för ett svenskt modellsystem och gör ditt arbete snabbt, enkelt och tryggt.

För varje väglänk finns uppgifter lagrade om bland annat trafikmängd, fordonssammansättning, vägbredd och skyltad hastighet från Trafikverkets nationella vägdatabas. Du kan själv korrigera den befintliga informationen för mer precisa modellberäkningar.

Databaserna i SIMAIR uppdateras så att föregående kalenderår blir tillgängligt på våren. Scenarier avseende utsläpp och bakgrundshalter för år 2020 och 2030 finns även tillgängliga i systemet.

 • Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla.
  Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla.
 • All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen.
  All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen.
 • Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra g
  Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra gränsvärden.
 • Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport.
  Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport.
 • Med modulen SIMAIR-korsning kan du beräkna yttäckande halter exempelvis över vägkorsningar och trafikplatser.
  Med modulen SIMAIR-korsning kan du beräkna yttäckande halter exempelvis över vägkorsningar och trafikplatser.
 • Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla.
  Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla.
 • All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen.
  All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen.
 • Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra g
  Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra gränsvärden.
 • Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport.
  Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport.
 • Med modulen SIMAIR-korsning kan du beräkna yttäckande halter exempelvis över vägkorsningar och trafikplatser.
  Med modulen SIMAIR-korsning kan du beräkna yttäckande halter exempelvis över vägkorsningar och trafikplatser.

Till nytta vid årlig rapportering till datavärdskapet, fysisk planering och åtgärdsprogram

Beräkningarna i SIMAIR har hög kvalitet och passar utmärkt i många olika typer av tillämpningar såsom:

 • Vid kommuners rapportering av modellering till datavärdskapet enligt kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). SIMAIR kan användas för att simulera luftkvaliteten över större områden i kommunen, så att man kan få en bättre helhetsbild än om man bara har fysiska mätningar.
 • I fysisk planering och nya detaljplaner för att undersöka påverkan på luftkvalitet för olika bebyggelsealternativ, trafikplaner och infrastrukturprojekt. För att bygga hållbara städer krävs planering för att säkerställa en god miljö och att miljökvalitetsnormer inte överskrids.
 • Att ta reda på vilka utsläppskällor som bidrar mest till luftföroreningarna i staden. Detta kommer exempelvis till nytta om kommunen har haft överskridande av miljökvalitetsnormer och arbetar på ett åtgärdsprogram för renare luft.
 • Som underlag för beräkning av befolkningsexponering, hälsokonsekvensbedömning och samhällsekonomiska kostnader.

Kom igång snabbt

Genom att klicka på en väglänk startas en avancerad spridningsberäkning, som visar om miljökvalitetsnormen för ett ämne riskerar att överskridas. Resultaten erhåller du på ett fåtal sekunder. Totalhalten kan delas upp i föroreningsbidrag från utlandet, från övriga Sverige, från kommunen i sin helhet och från trafiken på den aktuella väglänken.

SIMAIR kräver ingen installation utan du loggar in via en webbläsare. Resultaten kan exporteras som PNG-bilder, Shape-, PDF- och Excel-filer. Vi erbjuder regelbundet kurser för att hjälpa dig att komma igång med SIMAIR.

SIMAIR-korsning – modul för komplicerade trafikmiljöer

Basutbudet består av modulen SIMAIR-väg, som används för utvärdering av luftkvaliteten på väglänkar, det vill säga i gaturum och nära öppna vägar.

Med påbyggnadsmodulen SIMAIR-korsning kan du utvärdera luftkvaliteten vid komplicerade former av vägnätet, såsom vägkorsningar, trafikplatser och i områden där samverkan mellan flera vägar är betydelsefull. Med SIMAIR-korsning kan du även beräkna yttäckande halter över ett större område.

Utsläpp och luftkvalitet

Är du enbart intresserad av att bestämma utsläppens storlek? Förutom att beräkna luftkvalitet har du med SIMAIR även möjlighet att beräkna utsläpp från vägtrafiken avseende partiklar (PM10, avgaser och slitagepartiklar), kvävedioxid (NO2), bensen och kolmonoxid (CO). Detta kan till exempel fungera som indata till andra typer av spridningsberäkningar eller andra tillämpningar.

Du kan själv modifiera och ställa in önskade trafikdata i SIMAIRs emissionsdatabas, exempelvis:

 • Fordonsmängder
 • Fordonssammansättning
 • Andelar av olika bränslen
 • Skyltad hastighet
 • Andel dubbdäck

Sedan kan du med ett fåtal klick beräkna totalutsläppen från vägtrafiken.