SIMAIR – lättanvänt verktyg för luftkvalitet

Höga halter av luftföroreningar i utomhusluft är ett problem i flera svenska kommuner. SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera tätortsluften.

För att kontrollera och följa upp luftkvaliteten utför många svenska kommuner mätningar, vid exempelvis hårt trafikerade gator. Som ett komplement använder många kommuner även modellberäkningar med SIMAIR.

SIMAIR är ett användarvänligt verktyg för att utvärdera luftkvaliteten och göra jämförelser mot miljökvalitetsnormer och andra gränsvärden i lagstiftningen. Med SIMAIR har du ett utmärkt system i arbetet med den fysiska planeringen och för att utvärdera åtgärder för en bättre luftkvalitet.

Enkelt för alla med all indata förberedd

I SIMAIR visas en karta över din kommun eller tätort. All nödvändig information finns redan förberedd i systemet, såsom meteorologi och spridning, haltbidrag från långväga transporter och den urbana bakgrunden. Detta är unikt för ett svenskt modellsystem och gör ditt arbete snabbt och enkelt.

För varje väglänk finns uppgifter lagrade om bland annat trafikmängd, fordonssammansättning, vägbredd och hastighet från Trafikverkets nationella vägdatabas. Du kan själv korrigera den befintliga informationen för mer precisa modellberäkningar.

Databaserna i SIMAIR uppdateras med data för ett år i taget. Scenarier för år 2020 och 2030 finns även tillgängliga i systemet.

 • Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla.
  Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla.
 • All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen.
  All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen.
 • Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra g
  Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra gränsvärden.
 • Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport.
  Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport.
 • Med modulen SIMAIR-korsning kan du beräkna yttäckande halter exempelvis över vägkorsningar och trafikplatser.
  Med modulen SIMAIR-korsning kan du beräkna yttäckande halter exempelvis över vägkorsningar och trafikplatser.
 • Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla.
  Med SIMAIR får du en bra överblick över luftkvaliten i din kommun och vilka utsläppskällor som är betydelsefulla.
 • All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen.
  All nödvändig indata såsom trafikuppgifter finns förberedd i SIMAIR och du kan själv justera informationen.
 • Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra g
  Beräkningarna går snabbt att utföra och resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer och andra gränsvärden.
 • Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport.
  Resultaten kan visas och exporteras på flera olika format, exempelvis en överskådlig PDF-rapport.
 • Med modulen SIMAIR-korsning kan du beräkna yttäckande halter exempelvis över vägkorsningar och trafikplatser.
  Med modulen SIMAIR-korsning kan du beräkna yttäckande halter exempelvis över vägkorsningar och trafikplatser.

Användarvänligt och precist

Genom att klicka på en väglänk startas en avancerad spridningsberäkning, som visar om miljökvalitetsnormen för ett ämne riskerar att överskridas. Totalhalten kan dessutom delas upp i föroreningsbidrag från utlandet, från övriga Sverige, från kommunen i sin helhet och från trafiken på den aktuella väglänken. Beräkningarna har hög kvalitet och passar utmärkt att rapportera till datavärdskapet enligt kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter för luftkvalitet (NFS 2016:9).

SIMAIR kan användas för att simulera luftkvaliteten över större områden i kommunen, så att man kan få en bättre helhetsbild än om man bara har fysiska mätningar.

Kom igång snabbt

SIMAIR kräver ingen installation utan du loggar in via en webbläsare. Resultaten kan exporteras som bilder, Shape-, PDF- och Excel-filer. Vi erbjuder regelbundet kurser för att hjälpa dig att komma igång med SIMAIR.

SIMAIR-korsning – modul för komplicerade trafikmiljöer

Basutbudet består av modulen SIMAIR-väg, som används för utvärdering av luftkvaliteten på väglänkar, det vill säga i gaturum och nära öppna vägar.

Med påbyggnadsmodulen SIMAIR-korsning kan du utvärdera luftkvaliteten vid komplicerade former av vägnätet, såsom vägkorsningar, trafikplatser och i områden där samverkan mellan flera vägar är betydelsefull. Med SIMAIR-korsning kan du även beräkna yttäckande halter över ett större område.

Utsläpp och luftkvalitet

Är du enbart intresserad av att bestämma utsläppens storlek? Förutom att beräkna luftkvalitet har du med SIMAIR även möjlighet att beräkna utsläpp från vägtrafiken avseende partiklar (PM10, avgaser och slitagepartiklar), kvävedioxid (NO2), bensen och kolmonoxid (CO). Detta kan till exempel fungera som indata till andra typer av spridningsberäkningar eller andra tillämpningar.

Du kan själv modifiera och ställa in önskade trafikdata i SIMAIRs emissionsdatabas, exempelvis:

 • Fordonsmängder
 • Fordonssammansättning
 • Andelar av olika bränslen
 • Skyltad hastighet
 • Andel dubbdäck

Sedan kan du med ett fåtal klick beräkna totalutsläppen från vägtrafiken.