Utsläpp från sjöfart

Sjöfarten är en av de största utsläppskällorna till luftföroreningar och växthusgaser, och det är därför viktigt att studera dess påverkan på både miljö, hälsa och klimat. Våra beräkningar kan användas för att ta reda på utsläpp och halter i luften för allt från enskilda hamnar till hela Östersjöregionen.

Anlita oss om du behöver utföra miljökonsekvensbeskrivningar för enskilda hamnar eller större kustområden, göra jämförelser mellan utsläppsscenarion eller förbättra statistiken till regionala eller nationella emissionsinventeringar.

Avancerade beräkningsmodeller

För dessa beräkningar använder vi Shipair, som är utvecklad av SMHI i samarbete med Sjöfartsverket. Uträkningarna baserar vi på fartygens GPS-positioner, som samlas in automatiskt via AIS (Automatic Identification System).

I Shipair kombineras sedan för varje fartyg de insamlade positionerna med detaljerad data över exempelvis fartygstyp, motorns typ, ålder och varvtal, för att i varje ögonblick beräkna dess bränsleförbrukning och utsläpp.

Geografisk fördelning av NOx-emissioner i södre Östersjön och Västerhavet 2018
Utsläpp modellerade med Shipair av NOx (kväveoxider) från sjöfarten i södra Östersjön och Västerhavet under 2018. Förstora Bild

Detaljerade resultat

Fartygspositionerna finns lagrade i Shipairs databas med en tidsupplösning på fem minuter, och noggrannheten från GPS-positionerna är på bara ett tiotals meter. Det är på så sätt möjligt att studera effekten till och med från enskilda fartyg.

Tack vare den noggranna informationen om varje fartyg går det också att exempelvis beräkna utsläppen enbart för passagerar- eller fiskefartygen i Östersjön, eller att undersöka enbart svenska fartyg.

Kombinera med spridningsmodeller

Vi kan också kombinera de beräknade utsläppen tillsammans med någon av de spridningsmodeller som används på SMHI. Det går då att avgöra hur mycket som fartygstrafiken bidrar till de totala halterna av luftföroreningar i just din stad eller region.