Spridningsberäkningar vid tillståndsprövningar

Vid tillståndsprövningar för industrier med utsläpp till luft krävs ofta att en spridningsberäkning genomförs. Vi har verktygen och kompetensen som ger dig som verksamhetsutövare underlaget som behövs för att uppfylla lagstiftningen och säkerställa en god luftkvalitet.

För verksamheter med utsläpp till luft är spridningsberäkningar ett viktigt underlag vid exempelvis tillståndsprövningar för förnyat miljötillstånd eller utökad produktion.

Med väl genomförda spridningsberäkningar kan din verksamhet utvecklas effektivt utan att det sker på bekostnad av luftmiljön.

Överskådliga resultat

Med SMHIs spridningsberäkningar erhåller du en skräddarsydd utredning anpassad för din verksamhet och kraven som den ska uppfylla. Resultaten presenteras i en överskådlig rapport med tydliga kartor och tabeller där du snabbt kan ta del av de slutsatser som behövs i din tillståndsansökan.

Exempel på frågeställningar som våra spridningsberäkningar kan besvara:

  • Hur förhåller sig halterna i utomhusluften till miljökvalitetsnormer och gränsvärden enligt miljölagstiftningen?
  • Hur blir luftkvaliteten i olika scenarier, exempelvis vid varierade emissioner/utsläpp, och utsläppshöjder?
  • Hur ska skorstenshöjden dimensioneras?
  • Vilken produktion kan din verksamhet maximalt ha för att gränsvärdena enligt miljölagstiftningen ska klaras?
Strand med industrier i bakgrunden

Kostnadseffektiva modellberäkningar med hög kvalitet

Beräkningarna görs med SMHIs lokalskaliga spridningsmodell Dispersion; en väl beprövad modell som även kan används för mer komplexa utredningar.

Dispersion är en så kallad Gaussisk plymmodell som beräknar spridningen timme-för-timme under hela kalenderår. För att fånga variationer i vädret, vilket påverkar spridningen av luftföroreningar, använder vi oss av minst tre meteorologiska år i beräkningarna.

För luftföroreningar där långdistanstransporterade föroreningar kan ha en betydande roll, till exempel partiklar, kan vi även använda beräknade eller uppmätta bakgrundshalter så att totalhalterna erhålls. Om verksamheten ligger i närheten av högtrafikerade vägar kan även dessa vid behov inkluderas i beräkningarna.

Vilka indata behöver du ta fram?

I högerspalten finns en blankett med de indata som SMHI behöver för att utföra en spridningsberäkning. Där finns även en checklista med vanliga frågor för mer information.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning för din frågeställning.

Expresskonsult – snabb leverans inom två veckor

För enklare tillståndsprövningar, exempelvis om det enbart handlar om spridningsberäkningar för en luftförorening och ett beräkningsfall, erbjuder vi tjänsten Expresskonsult.

Expresskonsult ger dig kostnadseffektiva och standardiserade spridningsberäkningar. Resultaten presenteras i ett redovisningsdokument innehållande:

  • Sammanställning av beräkningsförutsättningarna
  • Resultatkartor med isolinjer för källans haltbidrag
  • Resultattabell med halterna för två beräkningspunkter, till exempel den högst belastade punkten eller närmast närliggande bostadsområde

Leverans sker inom ca två veckor efter att beställning och indata har inkommit, med undantag för sommar- och julferietider.