Spridning vid olyckor

En viktig del av en industris säkerhetsarbete är att förbereda sig för om olyckan skulle vara framme. Med våra spridningsmodeller har vi möjlighet att ge er en översikt över konsekvenser vid fall av oförutsedda utsläpp vid exempelvis flammaster, explosioner och rörbrott. Det är viktigt att veta hur utsläppen kommer spridas, då de kan medföra stora kostnader i form av miljösanering, avbräck i industriell produktion och evakuering.

SMHI kan hjälpa er att göra scenarioberäkningar för potentiella olyckor, exempelvis vid raffinaderier eller andra tunga industrier. Vid farliga utsläpp i luft av olika kemikalier, tunga gaser eller radioaktivitet behöver beredskap finnas för att kunna svara på frågor som:

  • Hur höga halter kommer att uppstå vid ett visst utsläpp?
  • Vilka områden är i farozonen?
  • Hur lång tid har man på sig för att vidta åtgärder om ett oavsiktligt utsläpp sker?
Brinnande fackla ifrån skorsten

Beräkningar utifrån era behov

Utifrån era krav kan vi göra exempelvis kartläggningar och tidsserier av rökplymer och gasmoln samt framställning av depositionskartor. Beräkningarna kan ligga till grund för olika typer av riskbedömningar. Med våra resultat kan ni få reda på var halterna blir som högst, både för gynnsamma och ogynnsamma meteorologiska förhållanden.

Vi kan också relatera föroreningshalterna till olika gränsvärden såsom ERPG (Emergency Response Planning Guidelines), omedelbar livsfara (IDLH – Immediately dangerous to life or health), luktgränser samt nivågränsvärde och takgränsvärde (NGV och TGV).

Avancerade spridningsmodeller

SMHI är en nationellt ledande aktör för spridningsberäkningar till luft. Vi har en rad spridningsmodeller för olika tillämpningar. Vanliga modeller vid olyckor är CFD- (Computational Fluid Dynamics) och trajektoriemodeller.

Med tunga beräkningar på superdatorer kan vi utföra mycket detaljerade beräkningar som tar hänsyn till högupplöst turbulens. Vi har stor vana av emissionshantering och mycket god kunskap i användandet av meterologisk data för att studera spridningsförhållanden och sannolikheter för just er plats.