Luftkvalitet vid småskalig vedeldning

Ett ofta bortglömt luftkvalitetsproblem är utsläppen från småskalig uppvärmning där hushåll eldar för värme eller trivsel. Utsläppen sker ofta utanför stadskärnorna och kan innehålla hälsovådliga ämnen.

Utsläppen från småskalig vedeldning är ett problem som de senaste åren fått större uppmärksamhet. Kunskapen om dess omfattning och konsekvenser för luftmiljön saknas i många kommuner.

Småskalig vedeldning är ett lokalt luftkvalitetsproblem som framför allt uppkommer vid användandet av äldre eldstäder och vid ofullständig förbränning. Utsläppen består av bland annat benso(a)pyren och partiklar.

Risk för höga halter i mindre kommuner

Utsläppen sker ofta i områden som i övrigt har relativt ren luft, till exempel i mindre tätorter utan fjärrvärme eller villakvarter med många installerade eldstäder.

Våra experter har erfarenhet från flera större utredningar relaterade till utsläpp från småskalig vedeldning. Vi har bland annat på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en nationell kartläggning där halterna av benso(a)pyren från vedeldning beräknats i alla Sveriges kommuner. Utredning är schematisk men kan användas som en objektiv skattning.

Om du för din kommun bedömer att ytterligare uppföljning behövs så erbjuder vi mer detaljerade undersökningar.

Vedupplag

Många faktorer avgör utsläppen

För att utföra spridningsberäkningar från eldstäder behövs så kallad sotardata. Detta inkluderar:

  • Adresser eller koordinater där det finns eldstäder

  • Vilken typ av eldstad som finns på respektive adress (vedpannor/pelletspannor/lokaleldstäder)

  • Ev. övrig information som finns tillgänglig

Identifiera områden med höga halter

SMHI har utvecklat modellsystemet SIMAIR-ved som är utformad för att beräkna utsläpp och spridning av föroreningar från småskalig vedeldning. Utifrån en emissionsinventering kan de områden med högst utsläpp identifieras och luftkvalitetsberäkningar utföras. Resultaten visar var de högsta halterna från vedeldning finns.

Underlaget passar även utmärkt att använda i den kontroll av luftkvalitet och rapportering till datavärdskapet som alla kommuner är ålagda att göra.