Luftkvalitet och detaljplaner

SMHI erbjuder kostnadseffektiva och högkvalitativa utredningar för att kartlägga påverkan på luftkvaliteten vid planering av ny bebyggelse, till exempel vid miljökonsekvensbeskrivningar. Många svenska kommuner växer rekordartat och för att bygga hållbara städer krävs planering för att säkerställa en god miljö och att miljökvalitetsnormer inte överskrids.

Vi har expertkompetens inom luftmiljö som ofta nyttjas av kommuner, samhällsplanerare, exploatörer, arkitekter eller konsulter. Våra engagerade medarbetare tar, med hjälp av våra modellsystem, fram lättolkade beslutsunderlag som möter upp de till de lagkrav som finns.

Undersök olika scenarier för bebyggelse och trafik

Nybyggnationer ska klara både dagens och framtidens miljökrav. Vid detaljplanearbete krävs därför ofta att påverkan på luftmiljö utreds, exempelvis halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) i utomhusluft.

SMHI har stor erfarenhet och modeller som passar utmärkt för att undersöka påverkan på luftkvalitet för olika bebyggelsealternativ, trafikplaner och infrastrukturprojekt.

Byggkranar i modellstad

Spridningsberäkningar med SIMAIR för en kostnadseffektiv och högkvalitativ utredning

SMHI gör luftkvalitetsutredningar både med modellsystemet SIMAIR och med så kallade CFD-modeller. Detta utgör ofta ett viktigt underlag vid miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner, tillsammans med andra utredningar såsom påverkan på buller.

SIMAIR utvecklas på SMHI och är idag det modellsystem som används i de flesta kommuners planering för en bra luftkvalitet. I SIMAIR finns all nödvändig indata förberedd, till exempel meteorologi och bakgrundshalter, vilket i kombination med vår kompetens ger kostnadseffektiva beräkningar med tydliga och lättanvända resultat.

Mer om luftkvalitetsverktyget SIMAIR

CFD – tredimensionella beräkningar för komplexa stadsmiljöer

I utredningar med geometriskt komplicerade stadsmiljöer i kombination med betydande utsläppskällor såsom tunnelmynningar eller stora trafikleder kan mer avancerade 3D-modeller behöva användas.

SMHI erbjuder då utredningar med så kallade CFD-modeller med en högre detaljnivå som är lämpliga för att i detalj studera byggnadseffekter och topografi på strömningen och spridningen av luftföroreningar. CFD står för computational fluid dynamics ("beräkningsströmningsdynamik"), och är vår mest avancerade metod för att studera luftkvaliteten i städer.

Mer om detaljerade luftberäkningar med CFD