Luftkvalitet och detaljplaner

Många svenska kommuner växer rekordartat. För att bygga hållbara städer krävs planering för att säkerställa en god miljö och att miljökvalitetsnormer inte överskrids. Vi erbjuder lönsamma och högkvalitativa utredningar för att kartlägga påverkan på luftkvaliten vid planering av ny bebyggelse.

Vi har expertkompetens som ofta nyttjas av kommuner, konsulter och exploatörer. Våra engagerade medarbetare tar med hjälp av våra modellsystem fram lättolkade beslutsunderlag.

Bygga långsiktigt

Nybyggnationer ska klara både dagens och framtidens miljökrav. Vid detaljplanearbete krävs därför ofta att påverkan på luftmiljö utreds.

SMHI har stor erfarenhet och modeller som passar utmärkt för att undersöka påverkan för olika bebyggelsealternativ och trafikscenarion.

Byggkranar i modellstad

Rätt modell för lönsam utredning

SMHI gör luftkvalitetsutredningar både med modellsystemet SIMAIR och med så kallade CFD-modeller.

SIMAIR utvecklas på SMHI och är idag det modellsystem som används i de flesta kommuners planering för en bra luftkvalitet. I SIMAIR finns all nödvändig indata förberedd vilket i kombination med vår kompetens ger kostnadseffektiva beräkningar med tydliga och lättanvända resultat.

Beräkningar för komplexa stadsmiljöer

I utredningar med geometriskt komplicerade stadsmiljöer i kombination med betydande utsläppskällor såsom tunnelmynningar eller stora trafikleder kan mer avancerade modeller behöva användas.

SMHI erbjuder då utredningar med så kallade CFD-modeller med en högre detaljnivå som är lämpliga för att i detalj studera byggnaders effekter på spridningen av luftföroreningar.

Mer om detaljerade luftberäkningar med CFD