Inledande kartläggning av luftkvalitet

Alla kommuner har enligt luftkvalitetsdirektivet ansvar för att kontrollera och vid behov åtgärda sin luftkvalitet. Ett första steg är att göra en inledande kartläggning, vilket SMHI kan göra åt din kommun.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:9) ska alla kommuner kontrollera sin luftkvalitet med avseende på ett antal föroreningar. Om tillräcklig information om luftkvaliteten saknas i en kommun eller i ett samverkansområde ska en inledande kartläggning göras.

Viktigt underlag för ert vidare luftkvalitetsarbete

En inledande kartläggning ringar in eventuella luftkvalitetsproblem i kommunen och problemens omfattning i relation till lagstiftningens utvärderingströsklar och miljökvalitetsnormer.

Resultaten från den inledande kartläggningen är det underlag som kommunen använder för att vid behov ta fram en kontrollstrategi. Resultaten ska även rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd för luftmiljödata.

Skorstensrök över en småstad

Detta kan SMHI leverera till din kommun

SMHI kan med sin erfarenhet, sina modellsystem samt med tillgänglig data göra en fullgod inledande kartläggning för din kommun. Denna kartläggning inkluderar:

  • Modellberäkningar av luftkvalitet för ett gaturum i kommunen med modellsystemet SIMAIR för att bedöma belastningen av kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och PM2.5), CO och bensen från vägtrafik, vilket normalt är den viktigaste källan till dessa ämnen.
  • Bedömning av påverkan från småskalig vedeldning avseende benoso(a)pyren, vilket även i mindre kommuner kan vara ett problem. Bedömningen baseras på SMHIs nationella kartläggning av benso(a)pyren i bostadsområden med småskalig vedeldning.
  • Bedömning av det regionala och, där så bedöms nödvändigt, det urbana bakgrundsbidraget baserat på modellerade halter i SIMAIR.
  • Bedömning av påverkan från den viktigaste industriverksamheten i kommunen. Bedömningen görs antingen genom jämförelse med redan genomförda spridningsberäkningar för liknande industrier eller med data från det svenska utsläppsregistret Utsläpp i siffror.
  • Kommentar runt övriga ämnen som ska inkluderas i den inledande kartläggningen.

Den inledande kartläggningen levereras i form av en rapport som lämpar sig väl för rapportering till den nationella datavärden samt som underlag för eventuellt vidare luftkvalitetsarbete i kommunen.