Klimatanalyser

När klimatet förändras är det inte tillräckligt att basera beslut enbart på historiska observationer och statistik. Flera klimatologiska parametrar kommer successivt att förändras, vilket påverkar grunderna för samhällets utveckling.

SMHI har lång erfarenhet av att utföra klimatologiska analyser och effektstudier, för såväl offentliga som privata aktörer. Vi erbjuder ett flertal klimatrelaterade produkter baserade på regionala klimatscenarier och kan skräddarsy både analyser och leveransformat. Produkterna baseras på ensembletekniker, vilket innebär att ett stort antal olika klimatscenarier beaktas. Det ger möjligheter till avancerade statistiska analyser.

Strandnära bebyggelse
Bebyggelse nära vatten.

Uppdaterade klimatunderlag

Forskningen inom klimatmodellering är under ständig utveckling och de produkter som SMHI erbjuder uppdateras kontinuerligt med senast tillgängliga klimatunderlag. I de hydrologiska analyserna bearbetas klimatmodellresultaten statistiskt för att vara jämförbara med lokala observationer av nederbörd och temperatur. Detta är ett nödvändigt steg vid all typ av effektmodellering.

Hydrologiska beräkningar för framtida klimat

Högt vattenstånd
Vattenståndsmätning i översvämmad flod

Hydrologiskt dimensioneringsunderlag, flöden och vattennivåer, är en viktig komponent för optimering av konstruktioner i och vid vatten. För konstruktioner med lång livslängd rekommenderas att vid dimensionering väga in olika framtidsscenarier tillsammans med nuvarande förutsättningar.

Extrema vattenstånd i vattendrag och hav kan vara avgörande vid planering av infrastruktur och lokalisering av samhällets nyckeltjänster. I ett framtida klimat förväntas en generell havsnivåhöjning. Det innebär att dagens extrema nivåer riskerar att bli vanligare i framtiden och de allra värsta vattenstånden når allt högre upp på land. Framtida extrema flöden i svenska vattendrag kan öka men även minska, beroende på vattendrag.

Läs mer om tjänster för byggnation nära vatten.

SMHI erbjuder stöd vid klimatanpassning

SMHI kan ta fram analyser som förklarar hur klimatförändringarna påverkar ett stort antal väderparametrar. I nästa steg kan vi också hjälpa till med att tydliggöra vad resultatet innebär rent konkret. Vi erbjuder bland annat:

  • Temperatur- och nederbördsbaserade analyser – analyser av års- och säsongsvärden, varma och kalla perioder liksom blöta och torra perioder. Kyl- och uppvärmningsbehov samt vegetationsperioder. Snöförhållanden.
  • Storlek på flöden och vattenstånd med olika återkomsttider – exempelvis procentuell förändring av dagens 20-årsflöde eller framtida återkomsttid för dagens 100-årsflöde.
  • Frekvens av olika klimatrelaterade händelser – exempelvis till stöd för beslut om permanenta skydd eller ökad beredskap.
  • Beräknat högsta flöde (högsta nivå i översvämningskartering) – SMHI kan erbjuda känslighetsanalyser för detta flöde avseende nutida och framtida klimat.
  • Säsongsvariation för vattenflöden – exempelvis storlek på framtida vårflod, höstflöden och vattentillgång sommartid.
  • Förändringar i havsvattenstånd
  • Omsättning av resultat till geografisk information
  • Skräddarsydda analyser kan tas fram i dialog med dig som kund.
  • Information och dialog om klimat och klimatanpassning