Säkert dricksvatten

Långsiktig tillgång till dricksvatten av god kvalitet kräver ett långsiktigt arbete för att skydda såväl nuvarande som framtida vattentäkter. SMHI analyserar hur sjöar och vattendrag kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar. Våra analyser utgör ett viktigt underlag för strategiska beslut om klimatanpassning av dricksvattenproduktionen inom en kommun eller region.

SMHIs analyser är lokalt anpassade efter aktuell vattentäkt och omfattar framtida förändringar av kapacitet och kvalitet utgående från hydrologiska, meteorologiska och oceanografiska parametrar såsom flöden, temperatur i luft och vatten, tillrinning och havsvattenstånd.

Klimatförändringarna gör att tillrinning och avdunstning förändras vilket gör att vattenbalansen förändras. På många platser i Sverige kommer det att komma mer vatten på vintern och mindre vatten på sommaren. Detta kan innebära att vattenbrist uppstår under delar av året och att dagens vattentäkter inte kan nyttjas i samma utsträckning som idag. SMHI hjälper till att ta fram underlag om hur förändringarna i vattentillgång ser ut i ett område och vi ger förslag på åtgärder för att motverka framtida vattenbrist.

Förändrade flödesförhållanden kan också innebära ökad risk för förorening och försämrad vattenkvalitet på lång och/eller kort sikt. Vi hjälper till med lokal och regional risk- och sårbarhetsbedömning för sjöar och vattendrag, till exempel som underlag för att fatta beslut om reservvattentäkt eller för att anlägga ett nytt och mer driftsäkert råvattenintag.

Beräkningar av framtida vattentemperaturer

Framtida klimat innebär att vattentemperaturen i sjöar och vattendrag kommer öka, vilket ställer högre krav på tillgång till kylt råvatten. Vi hjälper till att beräkna framtida temperatur i yt- respektive bottenvattnet. Genom detaljerade hydrodynamiska beräkningsmodeller som anpassas till den aktuella sjön kan vi ta reda på hur vattnet rör sig i en sjö och hur det påverkar temperatur och vattenkvalitet i olika delar av sjön. Våra beräkningsmodeller kan med fördel användas för att studera vattenomsättning, spridning av föroreningar, transportförlopp, temperaturskiktning mm i såväl dagens som framtida klimat.

Vi på SMHI har genom vårt långsiktiga arbete med utveckling och förbättring av prognoser och modellverktyg den djupa kunskap inom klimat, hydrologi och vattenmiljö som krävs för att ta fram tillförlitliga underlag när det gäller påverkan på ytvattenresurser.