Husfasader

Fastighet

SMHI Prognosstyrning

Optimera energiförbrukningen

Prognosstyrning är en beprövad metod som gör det möjligt att utnyttja en byggnads värmelagrande egenskaper samt sol- och internenergi med hänsyn till kommande väder.

Prognosstyrning gör det möjligt att uppnå:
 

  • Energibesparing upp till 20 kWh/m2 och år
  • Jämnare inomhusklimat
  • Minskad miljöpåverkan

Vädret och klimatets påverkan

Vädret har en stor inverkan på energibehovet och komforten i byggnader. Det är inte bara utomhustemperaturen som påverkar uppvärmningen, utan även solstrålningen och vinden.

I vårt klimat märker vi detta tydligt eftersom temperatur, vind, molnighet och solstrålning varierar beroende av varandra. Vanligtvis blåser det mindre ju kallare det är. Samtidigt är kalla dagar ofta soliga. Milda dagar däremot kännetecknas av molnigt och blåsigt väder. Dessa samband är förklaringen till varför ökningstakten i värmebehovet avtar vid fallande temperaturer. Det är också orsaken till ett välkänt problem inom fastighetsstyrning - att hitta ett optimalt samband mellan värmebehov och utomhustemperatur

Vänd problemen till möjligheter

Idag styrs fastigheter som regel enbart efter utomhustemperaturen. Vid väderförändringar uppstår lätt svårigheter. Byggnadens värmetröghet utnyttjas inte på ett klokt sätt, och det är svårt att hålla den önskade inomhustemperaturen. Exempelvis ger en övergång från en kall natt till en klar och solig dag ofta stora övertemperaturer inomhus. Vid mildare men mulet och blåsigt väder blir det istället lätt kyligt inomhus, med klagomål från hyresgäster som följd. I en sådan situation regleras vanligen temperaturen upp. Detta förstärker dock tendensen till övertemperaturer vid återgång till kallare men lugnt och soligt väder. Följden blir alltså ständigt återkommande justeringar av reglerkurvan.
 

Ekvivalent temperatur

SMHI har utvecklat energibalansmodellen ENLOSS, som beräknar enskilda byggnaders behov av värme eller kyla för att hålla en jämn innetemperatur. Energibehovet räknas om till en så kallad Ekvivalent Temperatur (Te ), som tar hänsyn till utomhustemperatur, solstrålning och vind i samverkan med den specifika byggnadens läge, egenskaper och användningssätt.

Med lokala, exakta väderprognoser som grund beräknas sedan byggnadens kommande värmebehov. Det är då möjligt att anpassa energitillförseln efter kommande väderförändringar och nyttja byggnadens värmetröghet. På så vis är det möjligt att uppnå en totalt sett lägre energianvändning och ett jämnare inomhusklimat.

Prognosstyrning - en intelligent utegivare

Varje dag skickas en flerdygnsprognos med timvärden på den ekvivalenta temperaturen till den aktuella byggnaden. Prognosen tas antingen emot direkt i byggnadens förprogrammerade duc, eller skickas till en prognosmottagare, som i sin tur kommunicerar med den befintliga reglercentralen. Prognosmottagaren omvandlar då prognosen till en styrsignal som förskjuter ledvärdet i centralen.

Prognosmottagaren omvandlar prognosvärdet på Te till en styrsignal anpassad till reglercentralen.
 

Erfarenheter

Flerårig erfarenhet visar att prognosstyrning gör det möjligt att sänka energiförbrukningen med 10-20 kWh per kvm på årsbasis och samtidigt förbättra inomhusklimatet. Att en minskad energiförbrukning dessutom är bra för miljön är något som alla vinner på.

Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® lämpar sig för de flesta typer av större byggnader, såsom flerbostadshus, kontorsbyggnader, äldreboenden, vårdhem och sjukhus.