SMHI Energi-Index – Normalårskorrigering

Med SMHI Energi-Index får du ett mått på hur energibehovet för uppvärmning av fastigheter skiljt sig från det normala för en specifik ort. Det ger dig bättre kontroll över förbrukningen och dess kostnader, samt ett bra underlag inför framtida beslut. 

SMHI Energi-Index bygger på vetskapen att energibehovet vid uppvärmning av fastigheter inte endast beror på temperaturen. Inverkan av sol och vind måste också beaktas liksom byggnadens energitekniska egenskaper, användningssätt och läge. Detta tillgodoses av SMHI Energi-Index som därför ger en mer rättvisande bild av det verkliga uppvärmningsbehovet.

Energi-index kan beräknas för specifika byggnader, men för de allra flesta fall beräknas ett ”ortsindex” som lämpligen används för ett område med varierad bebyggelse. Energi-Index kan fås som månads- eller dygnsvärden för 242 orter i Sverige. Indexet anger uppvärmningsbehovet uttryckt som aktuella och normala värden. Dessa är till formen graddagssummor och kan därför direkt användas i graddagsbaserade uppföljningssystem.

SMHI Energi-Index har med goda resultat testats mot uppmätta förbrukningsdata för såväl olika typer av fastigheter som mot leveranser från större fjärrvärmenät. Vid en jämförelse ger SMHI Energi-Index ett jämnare förlopp sett över en uppvärmningssäsong.

Energi-Index används av allt fler fastighetsförvaltare och energileverantörer. Kunskapen om fastigheternas verkliga energi- och effektbehov gör det möjligt att uppnå en god ekonomi, funktion och komfort.