Gamla SMHI Kyl-Index – Väderkorrigera byggnaders kylstatistik

Få bättre kontroll över energiförbrukningen för din komfortkyla. Med SMHI Kyl-Index får du ett mått på hur energibehovet för komfortkyla har skiljt sig från en referensperiod för en specifik ort.

SMHI erbjuder sedan tidigare normalårskorrigering av förbrukningsstatistik för värme genom tjänsterna SMHI Energi-Index och SMHI Graddagar. Efterfrågan på motsvarande tjänst för kylförbrukning har funnits i många år och SMHI har därför under en längre tid arbetat med att hitta en metod som hjälper till med detta.


Att korrigera kylstatistik är mer komplicerat än korrigering av värmestatistik. Avsikten med SMHIs uppföljningsmetod SMHI Kyl-Index är att ta hänsyn till den delen av kylbehovet som påverkas av vädret. Metoden har presenterats för slutanvändare, vars feedback varit positiv och där användbarheten bekräftats.

Modellbeskrivning

SMHI Kyl-Index bygger på en energibalansmodell där byggnadens så kallade ekvivalenttemperatur (ET) beräknats. ET är en beräkning av den av byggnaden upplevda temperaturen med hänsyn tagen till utetemperatur, vind, solinstrålning och internvärme. SMHI Kyl-Index baseras på att kylbehovet startar då ET uppnår 16 grader. Indexet beräknas timme för timme och ackumuleras till månadsvärden för en ort.

Modellens väderdata baseras på MESAN, Mesoskalig analys, vilket innebär beräknade observationsvärden. För SMHI Kyl-Index har vi valt att använda data mellan år 2001-2010 som referensperiod (vi kallar det inte normalårsperiod då det begreppet enligt WMO innefattar en 30-årsperiod).

Så presenteras SMHI Kyl-Index

Kyl-Index beräknas som ett ”ortsindex” med avseende på en kontorsbyggnad med normal verksamhet som under dagtid som antas ligga i normalskyddat läge (för mer information om modellerad byggnad se produktblad).

Månadsvärden presenteras för 242 orter. Kylbehovet uttrycks, likt graddagssummor, i aktuella värden samt referensvärden och är kompatibla med graddagsbaserade uppföljningssystem.

För dig som redan är van vid SMHI Energi-Index för korrigering av värmeförbrukning blir det lätt att känna igen sig, då SMHI Kyl-Index uttrycks och levereras på samma sätt och för samma orter. Skillnaden mellan produkterna är att normalperioden i SMHI Kyl-Index istället är en referensperiod på 10 år samt att rekommenderade max- och minvärden på korrigeringsfaktorer presenteras (läs mer om detta här).