Husfasader

Fastighet

Extrema månader/Klimatkorrigering

Riktigt kallt väder innebär stora lokala skillnader, mycket större än vid normala eller milda situationer. Detta gör att klimatkorrigeringen oavsett om man använder graddagar eller energiindex får en större osäkerhet på grund av det geografiska läget. Konsekvensen i dessa fall kan bli att justeringen i energistatistiken inte blir tillräcklig.

Under en extremkall månad får det också större betydelse vilken metodik man använder för att räkna bort uppvärmning av varmvatten från förbrukningen. Varmvattenförbrukningen är till viss del temperaturberoende, olika mycket i olika delar av landet, men det är även stor skillnad mellan olika byggnader. Temperaturberoendet i uppvärmningen av varmvatten beror av att temperaturen på kalltappvatten varierar, speciellt på orter där vatten tas från ytvattentäkter, kalltappvatten kan variera mellan ca 4-15 grader vilket ger stora skillnader i kostnaderna för att värma upp tappvarmvatten.

Kommentarer kring 2011 års värden

I kontrast till 2010 var 2011 ett relativt varmt år. Framförallt hösten blev mild vilket på många platser gett väldigt låga korrigeringsfaktorer för september och november.

Låga korrigeringsfaktorer ger uppjustering av den normalårskorrigerade förbrukningen, vilket kan ge upphov till en beräknad ökning i förbrukningen om den jämförs med föregående år.

Kommentarer kring 2010 års värden

Flera kunder har under och efter 2010 hört av sig med frågor och funderingar kring klimatkorrigering med energiindex och graddagar, större variationer än vanligt har uppmärksammats på klimatkorrigerad energiförbrukning för 2010. Här följer kommentarer från SMHI för 2010 års värden.

• År 2010 var över Skandinavien ett extremt kallt år, där de mest utmärkande månaderna var januari, februari, november och december, ex vis så var månadsmedeltemperaturen i december, vid flera stationer i Götaland, den lägsta uppmätta sedan mätningarna startade. Låga temperaturer ger höga korrigeringsfaktorer vilket i sin tur ger beräknade låga normalårskorrigerade värden.

För er som upplever stora problem med normalårskorrigeringen står SMHI till förfogande och kan på konsultbasis (ersättning enligt SMHI gängse konsultarvode) hjälpa till med vidare analys av just er situation.