HBV/IHMS

HBV-modellen är en väl känd modell för beräkning och modellering av flöden. Beräkningarna görs på en kalibrerad älv med observationer för vattenstånd och vattenföring och med observationer och prognoser för nederbörd och temperatur. IHMS är användargränssnittet till modellen som underlättar arbetet med modelleringen.

Användningsområden

 • Redskap för hydrologiskt arbete hos vattenkraftsindustrin, myndigheter och forskning.
 • Beräkna och modellera flöden i älvar.
 • Prognoser för torka.
 • Beräkningar för transport av ämnen i vattendrag.
 • Modellering av områden där det inte finns några observerade flöden.
 • Enklare regleringstrategier kan läggas in i modellen.
 • Används av prognos- och varningstjänsten på SMHI för deras varningar.
 • Statistiska analyser.

Presentation av resultat

 • Tidsserier för observationer, prognoser och beräknade parametrar för meteorologiska och hydrologiska stationer
 • Integrerade grafer för att kunna se koppling mellan nederbörd, temperatur, markvattenhalter och vattenföring med tidsupplösning.
 • Statistiska analyser som exempelvis meteorologiska och hydrologiska medelvärden där perioden kan bestämmas av användaren.
 • Tabeller kan skapas från statistiska analyserna eller själva körningen och sedan exporteras i olika format.