Frågor och svar

Vad är Flödesdimensioneringsklass?

I riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar tillämpas en indelning i två flödesdimensioneringsklasser. Klassindelningen bygger på vilka konsekvenser ett dammbrott skulle kunna medföra i samband med höga flöden.

Flödesdimensioneringsklass I:
Tillämpas för dammanläggningar som i händelse av dammbrott skulle kunna medföra förlust av människoliv eller annan personskada, allvarlig skada på infrastruktur, betydande miljövärde eller annan stor ekonomisk skadegörelse.

Flödesdimensionerings¬klass II:
Tillämpas för dammanläggningar som, i händelse av dammbrott, skulle kunna medföra skador endast på infrastruktur, egendom eller miljövärde.

Hur bestäms det dimensionerande flödet?

I Flödesdimensioneringsklass I bestäms det dimensionerande flödet genom hydrologiska modellsimuleringar. Beräkningarna beskriver följderna av att extremt stora nederbörds¬mängder faller under särskilt ogynnsamma förhållanden.

I Flödesdimensioneringsklass II bestäms det dimensionerande flödet med hjälp av frekvensanalys av flödesdataserier.

Vad är återkomsttid?

Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Exempelvis kallas ett flöde med 100 års återkomsttid för ett 100-årsflöde. Sannolikheten är 1 på 100 att ett 100-årsflöde ska inträffa under ett enskilt år.