Våg- och strömförhållanden

SMHIs konsulter har mycket god kännedom om de processer som påverkar våg- och strömförhållanden i hamnar, kustnära vatten och på öppet hav. SMHI arbetar med en mängd olika frågeställningar som rör vågor och strömmar och hjälper till med allt från rådgivning och konsultation till fördjupade expertutredningar av lokala förhållanden, exempelvis för infrastrukturprojekt, hamnar eller områden med strandnära byggnation.

Kund- och behovsanpassade lösningar

Vi hjälper till med allt från rådgivning och konsultation till fördjupade expertutredningar. Beroende på frågeställningen anpassar SMHI sina metoder för att på ett effektivt sätt uppfylla intressentens behov. Ofta används en kombination av statistisk analys, mätningar och/eller datormodelleringar för att lösa en komplex frågeställning. Våra intressenter är ofta kommuner, hamnar, konsultbolag och industrier.

Hamnar

Som underlag för ombyggnation av befintliga hamnar eller i planeringen av nya genomför SMHI analyser av våg- och strömförhållanden i området utifrån , samt dess effekt på miljön. En vanlig frågeställning är hur planerade byggnationer i vattnet påverkar den lokala cirkulationen och närmiljön. Vi kan också utföra mätningar av vågor och strömmar i aktuellt område.

Optimering av vågbrytare

Som designunderlag till byggnation av vågbrytare erbjuder SMHI modellering av vågklimatet i aktuellt område, vi kan också utföra mätningar av vågor som underlag till modellen. Fördelen med modellering är att exempelvis olika varianter av utformning kan utvärderas redan på planeringsstadiet.

Hamn
Exempel på hur vågklimatet kan se ut i en hamn, baserat på en tidsupplöst vågmodellering. Vågorna rullar in från vänster. Röd och blå färg indikerar höga vågtoppar/djupa vågdalar.

Kombinationen vågor och höga vattenstånd vid kustnära bebyggelse

Klimateffekter kan på sikt ge en höjning av havsnivåerna som medför risk för erosion och översvämning. Höga vattenstånd i kombination med höga vågor kan skapa än större problem. SMHI genomför beräkningar av kombinationen vågor och höga vattenstånd, både i nuläget och enligt framtida klimatscenarier. Vi erbjuder beräkningar som inkluderar faktorer så som våguppstuvning och våguppsköljning.

vågor bilder
Bilden till vänster är exempel på modellerad våguppstuvning längs en kuststräcka. Vågorna rullar in från vänster. Röd färg indikerar hög våguppstuvning. Bilden till höger är exempel på modellerad våghöjd längs en kuststräcka med skärgård. Vågorna rullar in från vänster. Röd färg indikerar höga vågor. Förstora Bild

Projekteringsunderlag för våg- och vindkraftsparker till havs

Vi erbjuder riktade mätinsatser av bl.a. vågor och strömmar som projektteringsunderlag till våg- och vindkraftsparker.