Undvik översvämningar med hjälp av kartering

För detaljplanering av bebyggelse nära vatten krävs noggranna beräkningar av vattennivåer. SMHI utför tillförlitliga översvämningskarteringar som blir användbara beslutsunderlag. Vi kan även hjälpa dig att dra slutsatser utifrån historiska data och klimatscenarier.

Översvämningskartering östhammar
Förstora Bild

Översvämningskartering bygger på en inventering av den information som finns för det område du är intresserad av. Ofta kombineras detta med mätningar av flöden och vattennivåer.

Med hjälp av dessa mätningar och hydrauliska modeller beräknar vi vattenstånd och vattenutbredning vid olika extrema situationer. I beräkningarna tar vi också hänsyn till landprofilen, och i kustnära områden landhöjningen.

Hjälp vid beslut

Vi kan hjälpa dig med att:

  • Sammanställa underlag för detaljplanering av bebyggelse
  • Bedöma översvämningsrisker och återkomsttider i nuläget och enligt framtida klimatscenarier
  • Beräkna vattenstånd i hav, sjöar och vattendrag
  • Åtgärdssimulering

Ta hänsyn till ett förändrat klimat

Den globala uppvärmningen kan på sikt ge ökad nederbörd och högre havsnivåer i Sverige. Detta kan påverka översvämningsrisken i områden som ligger nära kust eller vattendrag.

Utifrån historiska data och klimatscenarier kan vi hjälpa dig att dra slutsatser om framtida förhållanden för ditt specifika område.

Snabb överblick med karta

Översvämningskarteringen presenteras i kartform vilket gör det enkelt för dig att snabbt överblicka områden med översvämningsrisk.

Skyfallskartering

Vi utför även lågpunktskarteringar och skyfallskarteringar som visar utsatta områden vid skyfall. Karteringarna visa var vattnet från kraftig nederbörd riskerar att samlas och orsaka problem med översvämningar och störningar för fastigheter och övrig infrastruktur. Kraftiga skyfall är inget ovanligt, men i ett framtida klimat förväntas skyfall inträffa oftare och intensiteten förväntas öka. Eftersom skyfallens bana inte går att förutse är det viktigt att kartlägga var de känsliga platserna ligger och utvärdera möjliga anpassningsåtgärder.