Kartering av vindkomfort

En vindstudie ger dig svar på hur det lokala vindklimatet påverkas av den nya bebyggelsen. Underlaget gör det möjligt att undvika ”blåshål” och kan användas för att testa alternativa utformningar av byggnader, balkonger, vindskydd etc.

Vindförhållanden i den bebyggda miljön beror till stor del på hur bebyggelsen har utformats. En detaljerad vindkomfortstudie ger dig möjlighet att utvärdera olika utformningar och planera skyddande åtgärder tidigt i planeringsprocessen. Den kan också bli ett styrkande dokument vid tillståndsprövningar.

Detaljerade strömningsberäkningar jämförs med komfortkriterier

Vi använder CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics) för att beräkna vindmiljön med hänsyn till byggnader och topografi inom närområdet. Beräkningarna görs för flera vindriktningar och resultaten vägs samman med vindstatistik från en närliggande väderstation.

Resultaten jämförs med komfortkriterier, som ger ett stöd för att värdera vindens påverkan i olika vistelsemiljöer, till exempel cykel och gångbanor och platser för kort eller lång tids stillasittande. Studien hjälper dig att identifiera problemområden och förstå hur olika utformningar kan förstärka eller ge lä för vinden.

Vindkomfort original
Bilden visar procent av tiden då vindhastigheten överstiger 5 m/s. Rött visar områden med ogynnsamma vindförhållanden. Förstora Bild

Säsongsberoende

Analyser av vindmiljön kan göras för valda delar av året för att fånga de tillfällen som är mest intressanta. Det går även att begränsa utvärderingen till dagtid.

Planera förbättringsåtgärder

Strömningsberäkningar ger svar på hur planerade åtgärder för att förbättra vindmiljön kan förväntas fungera. Beräkningarna görs med och utan den planerade åtgärden (buskar, träd, vindskärm…) och jämförs sedan för att finna den optimala lösningen.

Placering av ventilation

En vindstudie kan utformas så att den ger underlag till beräkningar av ventilation. En viktig parameter vid beräkning av självdragsventilation och projektering av ventilationsanläggningar är tryckfördelningen på byggnaden vid olika vindsituationer.

Vid placering av ventilationsintag bör hänsyn tas till halter av luftföroreningar runt byggnaden. Vi kan tillhandahålla sådan information genom beräkningar av spridningen från närliggande utsläppskällor.