Vindstudier för kartläggning av vindkomfort

En vindstudie ger dig svar på hur det lokala vindklimatet påverkas av den nya bebyggelsen. Analysen av områdets vindförhållanden gör det möjligt att planera in vistelsemiljöer där bästa vindkomfort väntas. Eventuella blåshål kan identifieras och vindklimatet förbättras genom att testa alternativa utformningar av byggnader, balkonger, vindskydd etc.

Vindförhållanden i den bebyggda miljön beror till stor del på hur bebyggelsen har utformats. En detaljerad vindkomfortstudie ger dig möjlighet att utvärdera olika utformningar och planera skyddande åtgärder tidigt i planeringsprocessen. Den kan också bli ett styrkande dokument vid tillståndsprövningar.

Detaljerade strömningsberäkningar

Vi använder CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics) för att beräkna vindmiljön med hänsyn till byggnader och topografi inom närområdet. Beräkningarna görs för flera vindriktningar och resultaten vägs samman med vindstatistik från en närliggande väderstation.

Resultaten jämförs med komfortkriterier, som ger ett stöd för att värdera vindens påverkan i olika vistelsemiljöer, till exempel torg, uteplatser, entréer och cykel- och gångbanor. Studien hjälper dig att identifiera problemområden och förstå hur olika utformningar kan förstärka eller ge lä för vinden.

Med en vindstudie kan både blåsiga platser och områden med bra vindkomfort identifieras.
Med en vindstudie kan blåsiga platser identifieras men även platser med bra vindkomfort, lämpliga för långvarig vistelse.

Planera förbättringsåtgärder

Strömningsberäkningar ger svar på hur planerade åtgärder för att förbättra vindmiljön kan förväntas fungera. Beräkningarna görs med och utan den planerade åtgärden (exempelvis annan byggnadsutformning, skärmtak eller  vindskärmar) och jämförs sedan för att finna den optimala lösningen.