Höga flöden i Mölndalsån begränsas med hydrologiskt övervakningssystem

Översvämningar av Mölndalsån har historiskt sett vållat stora skador på bland annat fastigheter och vägar. Idag samverkar tre kommuner – Härryda, Mölndal och Göteborg  – kring åns reglering med hjälp av ett skräddarsytt hydrologiskt prognos- och övervakningssystem, som ska begränsa risken för översvämningar. Systemet får underlag från SMHI och är integrerat i kommunernas befintliga mät- och driftövervakningssystem.

Mölndalsån har tre reglerade större magasin och flera sjöar. Sedan 2006, då ån drabbades av översvämningar, har de tre berörda kommunerna arbetat för en samordnad reglering. Det handlar om att minska risken för höga flöden i ån, men också om att undanröja problem med låga vattenstånd i sjöarna under torra perioder.

Mölndalsån
Mölndalsån har tre reglerade magasin och flera sjöar.

Täta prognoser för rätt reglering                 

Inför sommaren 2014 driftsattes ett hydrologiskt prognos- och övervakningssystem som ska bidra till att hålla vattenståndet på rätt nivå. Systemet får underlag från SMHI var 20:e minut dygnet runt; prognoser för nederbörd, tillrinning och havsvattenstånd samt beräkningar av tappning och vattenståndsutveckling med hänsyn tagen till daglig reglering i vattendraget.

– Prognoser och data presenteras grafiskt via en webbsida och används av kommunernas gemensamma driftsorganisation. Tack vare täta leveranser av data och prognoser är det möjligt att löpande uppdatera regleringarna av magasinen för att uppnå största möjliga nytta, berättar Sten Lindell, SMHI.

Det nya systemet för Mölndalsån har varit i drift i sommar och kommer nu att utvärderas.

– Kommunerna ser fram emot att lära sig mer om hur det kraftfulla verktyget kan användas för att på bästa sätt balansera risken för vattenbrist och översvämningar, säger Mats Larsson, drift- och underhållschef, Göteborgs Stad Trafikkontoret.