Byggnation nära vatten

Vattnet påverkar dina förutsättningar för dig som planerar och projekterar byggnation eller arbetar med samhällsplanering. Våra mätningar och beräkningar blir dina underlag för dimensionering eller tillståndsprövning för byggnation i eller nära vatten. Vi vet hur det har sett ut tidigare och vi beräknar det som kommer. Detta ger dig god säkerhet ända in i framtiden.

Byggnation nära vatten

Vår expertis sträcker sig över hydraulisk modellering, vågmodellering och statistik, strömmar och strömning, erosion, vattenstånd och klimat. Vi genomför lokala, platsspecifika utredningar inför t.ex. projektering. Det kan gälla allt från en vägtrumma vid ett mindre vattendrag till vindparksanläggningar till havs. Vi har även erfarenhet av muddringar och anläggning av hamnar.

Viktigt att bygga för hållbar konstruktion

Klimatforskningen vid SMHIs Rossby Centre visar att vi går mot ett varmare och nederbördsrikare klimat och det finns studier som visar att dessa tendenser kan ses redan nu. Traditionella beräkningar av dimensioneringsunderlag för byggande i vatten baseras på statistiska analyser av långa hydrologiska mätserier. Dessa tar inte hänsyn till att temperaturerna och nederbördsmönstret förändras i ett framtida klimat. För byggnader och konstruktioner som förväntas ha en livslängd på 100 år eller längre är det därför viktigt att även ta hänsyn till deras känslighet för klimatförändringar.

Ta hänsyn till ett förändrat klimat

Genom att använda flera regionala klimatscenarier tillsammans med hydrologiska modellberäkningar kan vi ta fram olika hydrologiska scenarier. Frekvensanalys av dessa scenarier ger en bild av hur osäkerheten som tillförs av klimatförändringar påverkar resultatet av det traditionella dimensioneringsunderlaget.

Skräddarsydd lösning för dig

Tillsammans med dig går vi igenom förutsättningarna och problembilden i ditt projekt. Därefter tar vi inom kort tid fram förslag till lösning och kostnad.