Modellberäknad vattenföring och vattenkvalitet

Modellberäknad vattenföring och vattenkvalitet i Sveriges sötvattenförekomster.

Här kan du hämta resultat från beräkningar med den högupplösta hydrologiska modellen S-HYPE för de 37 787 delavrinningsområden som är definierade i Svenskt Vattenarkiv (SVAR) version 2010:2.

Vilka resultat kan jag hämta?

Beräkningar gjorda av SMHI för vattenföring, kvävetransport och fosfortransport finns nu tillgänga för alla delavrinningsområden som finns definierade i Svenskt Vattenarkiv (SVAR) 2010:2. Data gäller för utloppspunkten i det valda delavrinningsområdet och inkluderar bidrag från alla eventuella delavrinningsområden uppströms det valda området. Även lokal vattenföring och näringstransport beräknas.
  

Beräknade tidsserievariabler från S-HYPE
Variabel Enhet och tidsupplösning Definition  
Total vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Modellberäknad vattenföring i utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Total stationskorrigerad vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Samma som total vattenföring men modellen har korrigerats med mätdata i punkter där mätningar finns, vilket ger minskad osäkerhet i områden nedströms mätpunkter.  
Total naturlig vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Samma som total vattenföring men eventuella dammregleringar i modellen har ersatts med naturliga, oreglerade sjöutlopp.  
Lokal vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Den lokala avrinningen från markytan till ytvattnet inom det aktuella delavrinningsområdet.  
Total kvävetransport kg, totalt per månad och år Massan totalkväve som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Lokal kvävetransport kg, totalt per månad och år Massan totalkväve från markytan till ytvattnet i det aktuella delavrinningsområdet, exklusive eventuella punktutsläpp direkt till ytvattnet.  
Total fosfortransport kg, totalt per månad och år Massan totalfosfor som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Lokal fosfortransport kg, totalt per månad och år Massan totalfosfor från markytan till ytvattnet i det aktuella delavrinningsområdet, exklusive eventuella punktutsläpp direkt till ytvattnet.  

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Antalet decimaler i resultaten speglar inte noggrannheten utan tillämpas för att överkomma de stora skillnaderna i areal i beräkningsområdena. Vattenföringen skrivs ut i m³/s, och transporter i kilogram/tidssteg.

Det typiska felet för vattenföringsberäkningarna är ca ±10%, för kvävekoncentrationer ca ±20%, och för fosforkoncentrationer ca ±30%, beräknat på ett långtidsmedelvärde och jämfört med observationer. När man kommer ner på enskilda dygnsvärden ökar felen och samma sak gäller när man kommer ner på små områden.

Modellens parametrar i HYPE är kopplade till jordart och markanvändning och inte anpassade lokalt. Nationella databaser har använts för att sätta upp modellen. Bättre lokala resultat erhålls om man använder lokal information. Skälet till detta är att modellen bättre ska ge information i områden som saknar mätdata, samt att modellen ska vara oberoende av den rumsliga upplösningen.

Vattenföringsberäkningar är relativt säkra även på dygnsskala, åtminstone i större oreglerade områden, medan kväveberäkningarna har något större osäkerheter. Fosforberäkningarna är tyvärr fortfarande mycket osäkra.

Modellen kommer att vidareutvecklas, bland annat när det gäller beskrivningen av processer i sjöar (t.ex. skiktning och internbelastning). Speciellt fosforkoncentrationen i utloppet av sjöar kan ofta vara alltför utjämnad i tiden.

Om du upptäcker stora avvikelser mellan modellberäkningarna och lokala mätningar är vi tacksamma över att få kunskap om detta. Detta förbättrar våra möjligheter att höja kvaliteten i modellberäkningarna.

Hur hämtar jag resultat?

Öppna karttjänsten för dataåtkomst genom att klicka på länken i högerspalten. Panorera i kartan genom att välja handsymbolen till vänster. Zooma genom att använda skjutreglaget eller rektangeln.

Välj ett delvarinningsområde genom att aktivera handsymbolen och klicka på ett område i kartan. Delavrinningsområdets identitetsnummer i SVAR visas då i kartan. Välj period och tidssteg i textrutan till höger, och därefter ”Ladda ner fil”. Strax visas en dialogruta på skärmen som frågar vad du vill göra med filen som laddas ner. Du kan antingen öppna filen eller spara den.
  

S-HYPE vattenföring
S-HYPE kvävekoncentration
S-HYPE fosforkoncentration
-HYPE noggrannhet