Vindkomfortstudien visar hur det blåser efter ombyggnationen

NCC Boende planerar en ombyggnation vid Kvarntorget i Uppsala där nya vistelsemiljöer ska anläggas. För att försäkra sig om att den tänkta utformningen får en god vindmiljö bad man SMHI att studera vilket vindklimat som kan förväntas.

- Vi ville vara säkra på att den takpark vi vill bygga i projektet skulle ha tillräckligt bra kvaliteter för utevistelse, eller om det behövde kompletteras med någon form av skyddande anordning som då måste med som planbestämmelse, berättar Kim Hultén på NCC Boeande.

- Vi var även osäkra på om de två tornen skulle skapa turbulens. Det skulle i så fall vara enklare att åtgärda i ett tidigt skede.

CFD-teknik ersätter vindtunneltest

På SMHI används CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics) för vindsimuleringar. CFD-tekniken har länge använts vid aerodynamisk utformning av bilar och flygplan, samt inom en rad andra industritillämpningar, och liknas ibland vid en numerisk vindtunnel.

NCC Boende AB tillhandahöll en datormodell för den aktuella och de kringliggande byggnaderna. Med hjälp av CFD-programvara och väderstatistik beräknades luftens hastighet, tryck och turbulens i ett stort antal punkter i beräkningsvolymen och för flera vindriktningar.

- Strömningsberäkningarna gjordes för ett område som sträcker sig några husrader utanför den aktuella byggnaden, men vi gjorde mer detaljerade beräkningar i de aktuella vistelsemiljöerna, säger David Segersson, som ansvarade för projektet.

Komfortkriterier för olika aktiviteter

Resultaten utvärderades mot uppsatta komfortkriterier. Vid analysen utgår man från ”upplevd vind”, vilket innebär att man förutom medelvindhastigheten även tar hänsyn till vindens turbulens, eftersom den påverkar vindkomforten negativt.

- Vinden upplevs som besvärande ”blåsig” redan vid ganska låga vindhastigheter, säger David Segersson. Upplevelsen beror bland annat på personens ålder, klädsel och inte minst vilken aktivitet man ägnar sig åt.

Goda vindförhållanden

Resultaten för NCC Boendes ombyggnation visade på generellt goda vindförhållanden.

- Slutsatserna i rapporten har gett oss och Uppsala kommun ett värdefullt underlag i den fortsatta projekteringen och detaljplaneläggningen, säger Kim Hultén.