Utredning ger förslag till åtgärder för att minska översvämningar

Översvämningar kan ställa till problem i många tätorter. På uppdrag av Valdemarsvik kommun har SMHI utrett tänkbara åtgärder för att minska risken för översvämning där. Så kallade dämmen ses som en tänkbar lösning.

Valdermarsviks kommun gav SMHI i uppdrag att ge förslag till åtgärder för att minska risken för översvämning i tätorten.

– Översvämningar ställer ofta till problem i Valdemarsviks tätort, berättar Hans Noack, senior advisor vid Valdemarsviks kommun.

De små vattendragen Fifallaån och Vammarsmålaån har båda sitt utlopp till havet i centrala Valdemarsvik och vattendragen får snabbt höga flöden vid kraftiga regn eller snabb snösmältning. Den naturliga flödesdämpningen har minskat i avrinningsområdet på grund av utdikning av mossar och andra åtgärder. Det ger en snabb tillrinning till huvudvattendragen och vattnet når på kort tid Valdemarsviks kulvertar i vilka flödena däms med översvämningar i tätorten som följd.

Beräkning av vattenflöden

SMHI har efter en utredning förslagit att så kallade dämmen kan vara en lösning på översvämningsproblemen. Dämmen kan minska belastningen på kulvertar i centrala Valdemarsvik genom att hålla kvar vattnet i tillfälliga magasin vid höga flöden. På så sätt minskas flödestoppar och risken för översvämning.

För att kunna föreslå åtgärder för att minska översvämningsrisken har SMHI beräknat dimensionerande flöden i avrinningsområdenas olika delar. I arbetet har man även bearbetat och analyserat stora mängder laserskannad höjddata av områdets terräng. Dessutom har man genomfört fältinventeringar av områdenas flödesvägar och beskaffenhet. Med hjälp av hydraulisk modellering har små dämmen för flödesdämpning simulerats.

Nederbördsmätare och vattenståndsgivare finns nu i området för att samla in data på längre sikt. Mätdata, nederbörd och vattenstånd för Valdemarsvik kommer att göras tillgängligt via webben.

Beslutsunderlag för kommunens kommande arbete

Valdemarsviks kommun arbetar nu med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som bland annat bygger på underlagen från SMHI, för att kunna söka tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen, för åtgärder i vattendragen. Medel för att kunna genomföra åtgärderna söks hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
– Detta arbete är en del i strategin för klimatanpassning i kommunens kommande översiktsplan, berättar Hans Noack.