SMHI utvecklar och driftsätter hydrologiskt prognossystem för Mölndalsån

SMHI kommer att ta fram ett nytt prognossystem för Mölndalsån som visar risken för översvämning som orsakas av vädret. Det nya prognossystemet ger också stöd till riktad insatsplanering för att begränsa översvämningsskador.

Härryda kommun, Mölndals stad och Göteborgs stad arbetar gemensamt för att minska översvämningsrisken i Mölndalsån genom bättre framförhållning och prognostisering av höga flöden.

För detta ändamål kommer SMHI utveckla ett skräddasytt prognossystem som ger kommunerna bättre beslutsunderlag både i förebyggande syfte och vid översvämning. Tidigare har man saknat möjligheten att prognosticera höga flöden.

– Vårt nya prognossystem ger flödesprognoser för vattenföring och vattenstånd i Mölndalsån och dess sjöar genom att ta hänsyn till sannolikheterna för flera möjliga väderutvecklingar, förklarar Kristoffer Hallberg på SMHI.

SMHIs nya prognossystem ger också kommunerna beslutstöd att vid situationer med höga flöden utvärdera olika reglerstrategier för att minska vattenföringen och översvämningsproblematiken längs Mölndalsån.

Integreras i befintligt mät- och driftövervakningssystem

Det nya systemet kommer att integreras i kommunernas befintliga mät- och driftövervakningssystem. Integreringen kommer att ske till en högre grad än tidigare prognossystem från SMHI hos andra kunder.

– Innan driftsättning kommer vi också att utbilda kommunernas besluts- och driftsorganisation inom hydrologi. Bland annat kommer vi att öva på olika scenarion som bygger på tidigare extremhändelser, säger Kristoffer Hallberg.

Projektet är delfinansierat via stadsbidrag från MSB. Arbetet startar omgående och i sommar körs de första testerna av systemet. I december 2012 kommer SMHIs prognossystem vara fullt integrerat i kommunernas befintliga system. Därefter kommer prognossystemet att förvaltas och vidareutvecklas av SMHI och prognoser kommer dagligen att levereras till Mölndalsåns driftövervakning.

Liknande system används i älvar med vattenkraft

SMHI har 40-års erfarenhet av hydrologisk modellering och stor erfarenhet av prognossystem. Till exempel så använder kraftindustrin SMHIs prognossystem för reglering av de 7 största svenska vattenkraftsälvarna. Prognossystemen bygger på SMHIs hydrologiska modell HBV som har blivit vägledande för hydrologiska prognoser och används i många länder. Det nya prognossystemet för Mölndalsån är en vidareutveckling av detta arbete.

Fakta - Hydrologisk modellering

Hydrologisk modellering innebär att en matematisk modell beskriver vattnets kretslopp. Med denna modell kan man beräkna bland annat flöden i vattendrag och vattenstånd i sjöar.