SMHI tillgängliggör data om havsis

Nu finns data om bland annat istjocklek och istyp från den svenska kusten, samt Vänern och Mälaren, att ladda ner på smhi.se.

Nu finns de historiska havisdata som SMHI har samlat in tillgängliga att ladda ner. Det är havisinformation från farleder kring hela kusten, samt i Vänern och Mälaren, som ger information om täckningsgrad, istjocklek, istyp samt farbarhet för handelssjöfarten.

– Denna isinformation har samlats in ända sedan 30-talet, av lotsar, kustbevakning, isbrytarbefäl, fartyg som passerar i det aktuella området samt andra observatörer på plats, säger Amund Lindberg, projektledare för havisinformations webbtjänst.

Används som beslutsunderlag

Is till havs
Foto Andreas Palmén

Isinformationen är tänkt att vara ett stöd för miljötjänstemän samt miljö- och klimatforskare, exempelvis vid tillståndsbedömningar, som bakgrundsdata till biologiska variabler och för annan information som rör havisfrågor i kustnära områden.

– Eftersom farledkoderna även innehåller information om farbarhet för handelssjöfarten, kan dessa data också vara värdefullt vid planering av infrastrukturbyggnationer exempelvis vid hamnbyggnationer, vindkraftsutbyggnad eller vid planering av fartyg för vintertrafik i aktuella områden, säger Amund.

Marin miljöövervakningsdata

Havsisdatan finns tillgänglig i portalen för marina miljöövervakningsdata. Informationen görs tillgänglig på samma vis som den är insamlad av SMHI, dvs. Östersjökoden för havsis som en 4-siffrig kod. Idag finns havsisdata att ladda ner från 1987. Framöver kommer data finnas som sträcker sig bak till 1930-talet.

SMHI har tagit fram presentationsverktyget och lagt in data på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.