Översvämningskänsliga områden har kartlagts i Marks kommun

Under december 2015 drabbades Marks kommun av svåra översvämningar. För att framöver bättre identifiera och kartlägga känsliga områden för översvämningar anlitade kommunen SMHI för att göra en översvämningskartering för två av kommunens vattendragsträckor.

I samband med översvämningarna 2015 översvämmades befintlig infrastruktur i området, bland annat överströmmades två stycken infiltrationsbrunnar som Marks kommun använder som vattentäkt. Kommunen var därför intresserad av att kartlägga översvämningsrisker i området och att ta reda på vid vilka flöden som infiltrationsbrunnarna kan komma att överströmmas.

Översvämningskartor kartlägger risker

Med hjälp av hydraulisk modellering och terrängdata togs översvämningskartor för flöden med olika återkomsttider fram för att kartlägga översvämningskänsliga områden. I studien gjordes även en analys över vilka broar som överströmmades vid högflöden eller hade en dämmande effekt i vattendragen.

Områden med behov av åtgärder

Översvämningskartering av Vännån
Översvämningskartering av Vännån visar bl.a. att stora översvämmade områden fås uppströms gång- och cykelbron.

Kommunen har bland annat byggt en skyddsvall för att skydda vattenverket från översvämningar. I utredningen konstaterades det att vallen skulle klara ett flöde i Häggån med en återkomsttid på 50 och 100 år utan att överströmmas. Beräkningarna i Vännån visade att en cykelbro har en dämmande effekt vilket också kan påverka de översvämmade ytorna vid infiltrationsbrunnarna.


- Vi har haft stor användning av rapporten som beslutsunderlag i vårt arbete att förebygga översvämningar, säger Magnus Palm på Marks kommun. Vi har till exempel använt rapporten som beslutsunderlag för att konstatera att befintlig vall som byggts vid vattenverket är tillräckligt hög. Rapporten fungerar även som ett bra stöd för att visa på att åtgärder behövs för att skydda befintliga infiltrationsbrunnar mot översvämningar och vi undersöker lämpliga åtgärder vid den gång- och cykelbro som hade en dämmande effekt vid Vännåkra.

Högre flöden i ett framtida klimat

Den globala uppvärmningen kan på sikt ge ökad nederbörd och därmed väntas även flöden i vattendragen i området att öka. Därför gjordes även karteringar och analyser på ett flöde med hundraårs återkomsttid i ett framtida klimat.