Klimatfrågan och dammsäkerhet

Det framtida klimatet kommer att påverka de höga flödena i våra vattendrag och detta behöver man ta hänsyn till i arbetet med säkerhet för Sveriges dammar. Den slutsatsen konstateras i en rapport från Kommittén för dimensionerande flöden för dammar i ett klimatförändringsperspektiv.

Svenska Kraftnät fick 2008 regeringsuppdraget att, i samverkan med kraftindustrin, gruvindustrin och SMHI, bland annat analysera och utvärdera klimatfrågans betydelse för dammsäkerheten. För att kunna ta hänsyn till framtidens klimat vid beräkning av extrema flöden har en ny metodik utarbetats. Vidare har sårbarheten för extrema flöden kartlagts för ca 370 av kraft- och gruvindustrins större dammanläggningar. Resultaten visar att klimatförändringen kan komma att ställa ytterligare krav på anpassning för vissa dammar. I andra fall blir riskerna mindre efterhand som vårfloden blir mindre kraftig i ett varmare klimat.

Gun Åhrling-Rundström på Svensk Energi säger: -Detta är ännu en del i det kontinuerliga och långsiktiga arbetet med dammsäkerhet där beaktande av klimatförändringarnas frågeställningar utgör ett viktigt underlag i pågående och fortsatt arbete.

Lars-Åke Lindahl på SveMin fortsätter: -Det faktum att gruvindustrins dammar regelbundet, med några få års intervall, byggs om och byggs ut gör att det finns mycket goda förutsättningar för en successiv anpassning till ett förändrat klimat.
 

Ökning av 100-års flöden i södra Sverige

Den nya metodiken har använts för att beräkna de mest extrema flödena med hänsyn till klimatförändringar och detaljerade beräkningar har genomförts för ett tiotal dammanläggningar. Studien belyser även hur översvämningsriskerna mer allmänt kan komma att förändras i framtiden. Slutrapporten visar att det går en linje genom Sverige, ungefär från Karlstad till Mälardalen. Söder därom visar beräkningar på att 100-årsflödena, alltså det flödet som förekommer ungefär 1 gång på 100 år, tenderar att öka. Norr om denna linje, minskar däremot 100-års flödena, med undantag för Nordvästligaste Norrland där en ökning är tydlig.


Sten Bergström på SMHI säger: -Detta projekt har genomförts i ett unikt samarbete mellan berörda myndigheter och vattenkraft- och gruvindustrin. En utmaning har varit att ta fram rekommendationer som fungerar även efterhand som klimatforskningen går framåt och levererar nya resultat. Vi tror att detta arbete kommer att få stor betydelse för svenskt dammsäkerhetsarbete men på sikt även för den fysiska planeringen i närheten av sjöar och vattendrag.


Maria Bartsch på Svenska Kraftnät berättar: -Vi lämnar också rekommendationer om vad som bör ingå i en nationell strategi för hantering av klimatförändring i dammsäkerhetsarbetet. Tillsammans med industrin och SMHI fortsätter vi nu arbetet i linje med dessa rekommendationer.