Framtidens klimat har nu analyserats i 13 län

Cirka två tredjedelar av landets länsstyrelser har under de senaste två åren anförtrott SMHI uppdrag att ta fram troliga scenarier av klimatets utveckling i respektive län. Uppdragen baseras på observationer och analyser från SMHI samt klimatscenarier från den internationella klimatforskningen. Arbetet har utformats i nära dialog med länsstyrelserna för att täcka de regionala behoven.

Syftet med klimatanalyserna är att ge en bred bild av förhållandena i dagens klimat och beräkna de förändringar som är troliga fram till slutet av seklet. Den metod som används tar hänsyn till att det inom den internationella klimatforskningen finns flera olika scenarier för klimatets utveckling, men att det trots detta också finns genomgående trender. Exempel på faktorer som studerats är medeltemperatur och medelnederbörd för år och säsonger, kraftig nederbörd, perioder utan nederbörd och vegetationsperiodens längd.

- I arbetet att nå en hållbar utveckling är klimatanpassning en viktig del. Med det, av SMHI, framtagna materialet har vi fått ett underlag för planering och riskbedömningar för olika aktörer i länet, säger klimatanpassningssamordnare Malin Berglind på länsstyrelsen i Jönköping.

Framtida vattenförhållanden är viktiga

En central del i analyserna gäller de framtida vattenförhållandena. För dessa analyser används både mätningar och en hydrologisk modell med vars hjälp medelvattenföring, säsongsvariation och 100-årsflöden beräknas för utvalda vattendrag. Även markfuktighet och snöförhållanden kan beräknas från den hydrologiska modellen.

För de län som har en kuststräcka är analyser över det framtida havsvattenståndet betydelsefulla. SMHI:s beräkningar baseras på det internationella kunskapsläget samt observationsserier av havsvattenstånd och landhöjning.

Risker för översvämning

SMHI sammanställer också kunskapsläget för andra områden till exempel översvämningsrisker runt Vänern och Mälaren.

- I stort sett alla samhällssektorer påverkas av att klimatet förändras. Rapporten ger oss ett nödvändigt kunskapsunderlag över klimatförändringarna i länet och är ett led i Länsstyrelsens uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet, säger klimatanpassningssamordnare Charlotta Källerfelt, Länsstyrelsen Västra Götaland.

I kartan till höger är de län markerade för vilka SMHI gjort länsvisa analyser, både som enskilda uppdrag och i samverkan med SGI. Utöver klimatanalyser för de län som markerats i kartan har SMHI också gjort en analys av förhållandena utmed fjällkedjan. Analysen avser temperatur, nederbörd, snö och en ny metod för att bedöma det framtida klimatets påverkan på tidpunkter för isläggning och islossning.