Beräkningar av kvävereduktion för minskad övergödning i Östersjön

Övergödningen i Östersjön är ett stort miljöproblem. Att begränsa reningsverkens kväveutsläpp är en viktig åtgärd för att minska övergödningen. För att på ett bättre sätt kunna räkna fram utsläppshalter av kväve så har SMHI på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram beräkningar av kvävereduktion för enskilda reningsverk i södra Sverige.

Kväverening är mycket viktigt i de områden där utsläppen påverkar miljön, det vill säga i Västerhavet och södra delarna av Östersjön, från Ålands hav till de danska sunden. I andra delar av landet medför inte kväverening vid avloppsreningsverken någon märkbar positiv miljöeffekt.

Kvävet reduceras på väg till havet

Sverige dömdes av EG-domstolen i oktober 2009 att åtgärda bristerna i kvävereningen vid ett antal tätorters avloppsreningsverk. Domen gav också vägledning för tolkningen av EU:s avloppsdirektiv. I praktiken innebär det att reningsverken i Norrland inte behöver införa kväverening utifrån direktivets krav och att inlandsverken i södra Sverige får tillgodoräkna sig reduktionen av kvävet (retentionen) på dess väg ut till havet.

Ny modell för vattenkvalitet

Till stöd för arbetet att nå nödvändig minskning av utsläpp av näringsämnen till Östersjön behövs noggranna uppgifter om kväveretentionen. Dessa har nu räknats fram med SMHIs nya modell för vattenkvalitet HYPE som möjliggör beräkningar med finare geografisk upplösning än tidigare. Beräkningarna har gjorts för enskilda reningsverk, dimensionerade för mer än 10 000 personenheter, vars utsläpp når Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet.

Del av Baltic Sea Action Plan

SMHI:s beräkningar ligger till grund för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att se över styrmedel och andra åtgärder för att minska utsläppen från avloppsreningsverken. Arbetet är en del av Baltic Sea Action Plan, aktionsplanen för Östersjön utarbetad av Helsingsforskommissionen (Helcom). Planen syftar till att återställa en god ekologisk status i Östersjöns marina miljö till år 2021.