Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1386/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 30 september 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1414/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 30 september 2019
Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Skånska Kattegatt i Båstad och Höganäs kommuner

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1412/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 16 september 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheter rapportering av it-incidenter

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1395/101
Departement/Myndighet : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad datum: 16 september 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss av reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1404/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 13 september 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsunderlag Almbro grunddamm

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/143114.1
Departement/Myndighet : Norconsult AB
Besvarad datum: 30 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över remittering av MSB:s rapporter om ändring i bilagan till förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019//1097/10.1
Departement/Myndighet : Justitiedepartementet
Besvarad datum: 30 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Remiss Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1203/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Östergötland
Besvarad datum: 30 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1278/10.1
Departement/Myndighet : Regeringskansliet
Besvarad datum: 30 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Samråd rörande planerad vattenverksamhet vid Utsprångskajen i Härnösand

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1549/14.1
Departement/Myndighet : Ramboll Sweden AB
Besvarad datum: 19 augusti 2019
Senast uppdaterad: