Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/600/10.1
Departement/Myndighet : Justitiedepartementet
Besvarad datum: 11 maj 2017
Senast uppdaterad:

E4 Förbifart Stockholm - Samråd gällande vattenverksamhet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/978/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 11 maj 2017
Senast uppdaterad:

Förslag till utvecklingsplan/fördjupad översiktsplan för Råneå, Luleå kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/893/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Norrbottens län
Besvarad datum: 11 maj 2017
Senast uppdaterad:

Samråd om förslag till lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan för Arjeplogs kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/881/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län/Arjeplogs kommun
Besvarad datum: 10 maj 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för lokalisering av dubbelspår utmed Ostkustbanan delen Stegskogen – Bäling i Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun, Gävleborgs län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/849/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 10 maj 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan från Örebro kommun om godkännande av åtgärd som inneburit innehållande av vatten i Svartån vid Blacka i Örebro

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/838/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 4 maj 2017
Senast uppdaterad:

Samråd om Fördjupad översiktsplan för Mora tätort i Dalarnas län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/634/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarnas län
Besvarad datum: 27 april 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Backa, Göteborgs kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/816/10.1
Departement/Myndighet : Göteborg energi AB
Besvarad datum: 21 april 2017
Senast uppdaterad:

Preliminär Sjögeografisk/ Sjömätningsplan 2017 - 2020

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/800/10.1
Departement/Myndighet : Sjöfartsverket
Besvarad datum: 12 april 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan från Fortum Sverige AB om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder i och vid Trängslets regleringsdamm i Älvdalens kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/320/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 4 april 2017
Senast uppdaterad: