Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2) och Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1754/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 26 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö – MOSAIC

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1374/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 24 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Samråd om Detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1917/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö Kommun
Besvarad datum: 19 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för ombyggnad av väg E22 trafikplats Lund södra samt delen trafikplats Lund södra till trafikplats Råby och vattenverksamhet i Lund och Staffanstorps kommun, Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1890/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 13 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Samråd gällande översvämningsskydd för delar av Vellinge kommun, Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1630/10.1
Departement/Myndighet : Vellinge Kommun
Besvarad datum: 5 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1412/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 29 september 2017
Senast uppdaterad:

Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Älvsbyns tätort samt trafikstrategi

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1794/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad datum: 29 september 2017
Senast uppdaterad:

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1411/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 29 september 2017
Senast uppdaterad:

Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1243/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 29 september 2017
Senast uppdaterad:

Samråd för ombyggnad av E20 Vårgårda-Vara delen Vårgårda-Ribbingsberg i Vårgårda och Essunga kommuner Västra Götalands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1739/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 27 september 2017
Senast uppdaterad: