Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande från SMHI utifrån inbjudan att inkomma med underlag till regeringens forskningspolitik, U2019/02263/UH

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1421/10.1
Departement/Myndighet : Utbildningsdepartementet
Besvarad datum: 25 oktober 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över imhämtande av synpunkter kring Rekommendationer för metadatahantering inför Miljöinformationsrådet 29 oktober

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1963/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 18 oktober 2019
Senast uppdaterad:

Samråd för säkerhetshöjande åtgärder i farled 110, Kosterfjorden - Strömstad

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1999/14.1
Departement/Myndighet : Sjöfartsverket
Besvarad datum: 18 oktober 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över: Samrådsmöte för anläggning av väg 638, ny gång- och cykelväg, delen väg mot Fjällporten till Tegefjällsvägen i Åre Kommun, Jämtlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1842/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 17 oktober 2019
Senast uppdaterad:

Samrådsunderlag för anläggning av gång- och cykelväg, väg 1088 delen Hotell Kittelfjäll-Mataffären, etapp 1 i Vilhelmina kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1835/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 11 oktober 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss gällande bygglov för högt objekt

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1943/10.1
Departement/Myndighet : Försvarsmakten
Besvarad datum: 11 oktober 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16 med tillhörande fördjupningar

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1354/10.1
Departement/Myndighet : Kommunstyrelseförvaltningen Gislaved
Besvarad datum: 30 september 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1386/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 30 september 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1414/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 30 september 2019
Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Skånska Kattegatt i Båstad och Höganäs kommuner

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1412/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 16 september 2019
Senast uppdaterad: