Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över skriftligt samråd enligt 6 kap MB gällande tillståndsansökan Natura 2000 för solcellsanläggning på ön Nidingen, Kungsbacka kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/426/14.1
Departement/Myndighet : Statens fastighetsverk
Besvarad datum: 17 mars 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss gällande Havs- och vatten-myndighetens förslag till vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2268/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 16 mars 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över underlag för samråd för vattenverksamheter i Skeppsbron och södra delen av Munksjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/90/14.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad datum: 5 februari 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över promemoria Kommunikationstjänsten SGSI – utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdrag

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2344/10.1
Departement/Myndighet : Justitiedepartementet
Besvarad datum: 25 januari 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2108/10.1
Departement/Myndighet : Infrastrukturdepartementet
Besvarad datum: 25 januari 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd detaljplan för fastigheten Råberga 3:2 m.fl. Örebro Flygplats från Örebro kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2326/10.1
Departement/Myndighet : Örebro kommun
Besvarad datum: 25 januari 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över underlag för samråd inför tillståndsansökan Restaurering av flottledspåverkade miljöer i Sölvbacka strömmar - Ljungan, Bergs kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/53/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Jämtlands län
Besvarad datum: 18 januari 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsremiss för anläggning av ny bro över Torne älv vid Autio väg 99 i Pajala Kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2537/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 15 januari 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över Avgränsningssamråd som del i tillståndsansökan enligt miljöbalken avseende nytt avloppsreningsverk i Gävle

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2211/14.1
Departement/Myndighet : Gästrike Vatten
Besvarad datum: 21 december 2020
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsremiss för utredning angående ny lokalisering av E22 förbi Bergkvara i Torsås kommun, Kalmar län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/2314/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 21 december 2020
Senast uppdaterad: