Yttrande över Kungörelse - ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för byte av bro samt utförande av för detta ändamål temporära konstruktioner respektive skyddsåtgärder över Långseleån

Diarienummer : 2024/1242/5.4.1
Departement/Myndighet : Östersunds tingsrätt
Besvarad: