Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

Kommunikationsinsatser inför COP 21

2015

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2015 ska SMHI redovisa vilka kommunikationsinsatser som har genomförts inför FNs ramkonvention om klimatförändringars tjugoförsta partsmöte COP 21. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förslag på nya mål, mätetal och uppföljningsmetoder för varnings- och prognosverksamhet

2015

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2015 ska SMHI redovisa förslag på nya mål, mätetal och uppföljningsmetoder för varnings- och prognosverksamheten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

2014

Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Främja ökad efterfrågan och tillgång till god miljöteknik och miljöinvesteringar

2014

Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa hur institutet i sitt arbete under 2014 har främjat ökad efterfrågan och tillgång av god miljöteknik och miljöinnovation.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag för behov av investeringar i teknisk infrastruktur

2014

Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa behov av investeringar i teknisk infrastruktur och möjliga samarbeten med grannländer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vägledning för användande av klimatscenarier

2014

Enligt SMHs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI, i samråd med berörda myndigheter och andra aktörer, ta fram en vägledning för användandet av klimatscenarier.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

2014

Uppdraget syftar till att ge ett aktuellt underlag för att kunna bedöma framstegen i arbetet med att anpassa Sverige till ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar

2014

Uppdraget är att utarbeta underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla år