Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

Uppdrag att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen

2016

SMHI ska aktivt bidra till att genomföra EUs strategi för Östersjöregionen. SMHIs uppdrag omfattar dels redovisning av arbete med delmål, dels redovisning av arbetet med att genomföra EUs strategi för Östersjöregionen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning – utbetalt stöd och samverkan med myndigheter, kommuner och länsstyrelser

2016

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2016 ska SMHI redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Minskade utsläpp från resor och transporter

2016

Enligt SMHIs regleringsbrev 2016 ska SMHI i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet REMM - resfria möten i myndigheter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppföljning och rapportering av arbetet med klimatanpassning

2016

Enligt SMHIs regleringsbrev 2016 ska SMHI till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) redovisa ett förslag på hur det nationella arbetet med klimatanpassning fortlöpande kan följas upp.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kommunikationsinsatser för ökad kunskap om klimatförändringar

2016

Enligt SMHIs regleringsbrev 2016 ska SMHI redogöra för hur myndigheten har bidragit till att öka kunskapen om klimatförändringarna gentemot relevanta nationella målgrupper och hur kommunikationsinsatser om klimatförändringarna genomförts, samt analysera vilket genomslag insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förslag på nya mål, mätetal och uppföljningsmetoder för varnings- och prognosverksamhet

2016

Enligt SMHIs regleringsbrev 2016 ska SMHI senast den 15 september 2016 återrapportera till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) enligt såväl befintliga mål och mätetal som de mål och mätetal som föreslagits i tidigare återrapportering (dnr M2015/03400/Kl). Återrapporteringen ska täcka …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall)

2016

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2016 ska SMHI redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer

2016

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2016 ska SMHI redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Genomförande av en studie om metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall)

2015

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2015 ska SMHI redovisa hur myndigheten har använt medel från anslag 1:10 Klimatanpassning- del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Länsvisa klimatanalyser baserade på FNs klimatpanels (IPCC) nya klimatscenarier

2015

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2015 ska SMHI redovisa vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning. Enligt ”Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:10 Klimatanpassning” ska SMHI bland annat ta fram länsvisa klimatanalyser baserade på FNs …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla år