Regeringsuppdrag

SMHI får som expertmyndighet i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du aktuella regeringsuppdrag.

Förslag på nya mål, mätetal och uppföljningsmetoder för varnings- och prognosverksamhet

2016

Enligt SMHIs regleringsbrev 2016 ska SMHI senast den 15 september 2016 återrapportera till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) enligt såväl befintliga mål och mätetal som de mål och mätetal som föreslagits i tidigare återrapportering (dnr M2015/03400/Kl). Återrapporteringen ska täcka …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall)

2016

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2016 ska SMHI redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer

2016

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2016 ska SMHI redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Genomförande av en studie om metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall)

2015

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2015 ska SMHI redovisa hur myndigheten har använt medel från anslag 1:10 Klimatanpassning- del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Länsvisa klimatanalyser baserade på FNs klimatpanels (IPCC) nya klimatscenarier

2015

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2015 ska SMHI redovisa vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning. Enligt ”Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:10 Klimatanpassning” ska SMHI bland annat ta fram länsvisa klimatanalyser baserade på FNs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kommunikationsinsatser inför COP 21

2015

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2015 ska SMHI redovisa vilka kommunikationsinsatser som har genomförts inför FNs ramkonvention om klimatförändringars tjugoförsta partsmöte COP 21. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förslag på nya mål, mätetal och uppföljningsmetoder för varnings- och prognosverksamhet

2015

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2015 ska SMHI redovisa förslag på nya mål, mätetal och uppföljningsmetoder för varnings- och prognosverksamheten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

2014

Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Främja ökad efterfrågan och tillgång till god miljöteknik och miljöinvesteringar

2014

Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa hur institutet i sitt arbete under 2014 har främjat ökad efterfrågan och tillgång av god miljöteknik och miljöinnovation.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag för behov av investeringar i teknisk infrastruktur

2014

Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa behov av investeringar i teknisk infrastruktur och möjliga samarbeten med grannländer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla år