Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

Uppdrag till SMHI att ge medel till andra myndigheter för klimatanpassning

2017

Enligt SMHIs regleringsbrev finns ett ramanslag för Klimatanpassning (Ramanslag 1:10). Den del av ramanslaget som får disponeras av SMHI kan bland annat användas för att ge medel till andra myndigheter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling

2017

SMHI ska i samråd med Upphandlingsmyndigheten göra en förstudie om möjligheterna till ett systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om samverkan med andra myndigheter samt länsstyrelser och kommuner inom klimatanpassning

2017

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall)

2017

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer

2017

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om klimatanpassning – Kunskapscentrum för klimatanpassning

2017

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag till SMHI som projektledare för Hack for Sweden

2017

Regeringen beslutade 2016 att SMHI får medel, en delfinansiering av projektledarskap för myndighetssamverkan Hack for Sweden.

SMHI fick disponera 500 000 kronor under 2016 för att delfinansiera ett projektledarskap för Hack for Sweden. För 2017 får SMHI disponera 500 000 kronor.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI har utlyst ytterligare medel till myndigheter för klimatanpassning

SMHI har erbjudit myndigheter att söka pengar för att utveckla handlingsplaner för anpassning till ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI har lyst ut pengar för klimatanpassning

På uppdrag av regeringen har SMHI lyst ut totalt 14 miljoner kronor för klimatanpassningsarbete på myndigheter och kommuner under 2017. Utlysningarna var öppna till och med 15 februari.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag till SMHI som projektledare för Hack for Sweden

2016

Regeringen har beslutat att SMHI får medel, en delfinansiering av projektledarskap för myndighetssamverkan Hack for Sweden.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla år