Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

Förstärkta förvaltningsanslag

2018

SMHI ska redovisa hur förstärkningen av myndighetens förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2018 har använts. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning

2018

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om praktikplatser åt nyanlända arbetssökande

2017

Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning

2017

Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag att bidra till moderna beredskapsjobb

2017

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt från och med 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen 2018 - 2020

20182017

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag att bistå inför FNs havskonferens den 5 – 9 juni 2017

2017

SMHI ska bistå regeringen i förberedelser, genomförande och uppföljning av FN:s högnivåkonferens den 5–9 juni 2017 för att främja genomförandet av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser (SDG 14). Sverige är tillsammans med Fiji ordförande för konferensen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om hur SMHIs verksamhet har bidragit till genomförandet av Agenda 2030

2017

SMHI ska kortfattat redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag till SMHI att ge medel till andra myndigheter för klimatanpassning

2017

Enligt SMHIs regleringsbrev finns ett ramanslag för Klimatanpassning (Ramanslag 1:10). Den del av ramanslaget som får disponeras av SMHI kan bland annat användas för att ge medel till andra myndigheter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag om klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling

2017

SMHI ska i samråd med Upphandlingsmyndigheten göra en förstudie om möjligheterna till ett systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla år