Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

Klimatanpassning

2019

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

2019

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Praktik – nyanlända arbetssökande

2019

Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Praktik - personer med funktionsnedsättning

2019

Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Moderna beredskapsjobb i staten

2019

SMHI ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur SMHI under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Praktik - nyanlända

2018

Regeringen uppdrar åt myndigheter, bland annat SMHI, att under tiden den 1 januari 2019 - den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Praktik - personer med funktionsnedsättning

2018

Regeringen uppdrar åt myndigheter, bland annat SMHI, att under tiden den 1 januari 2019 - den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Moderna beredskapsjobb

2018

Svenska myndigheter ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Anpassning av verksamheten till ett förändrat klimat

2018

SMHI ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag förbereda verksamheten för de effekter som kommer av ändrade klimatförhållanden samt initiera, stödja och utvärdera arbetet med anpassning till ett förändrat klimat inom sitt verksamhetsområde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Arktiska rådet

2018

SMHI ska aktivt medverka i genomförandet av det finska ordförandeskapet.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla år