Regeringsuppdrag

SMHI ska enligt regleringsbrevet avrapportera verksamhet och uppdrag. Utöver regleringsbrevet kan regeringen besluta om att ge SMHI särskilda uppdrag. Här hittar du aktuella avrapporteringar och uppdrag.

Uppföljning och utvärdering av nationellt arbete med klimatanpassning

2020

SMHI får i uppdrag att utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning i enlighet med vad som aviserades i den nationella strategin för klimatanpassning. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Resultat - Nationella expertrådet för klimatanpassning

2020

Nationella expertrådet för klimatanpassning inom SMHI ska redovisa vilka resultat man hittills har uppnått inom ramen för sin uppgift enligt 9b§ i förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges deltagande i FN:s årtionde för havsforskning

2020

SMHI ska i samarbete med Formas, Havs- och vattenmyndigheten och Sida bistå Regeringskansliet i planering av svenskt deltagande i FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling 2021–2030. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Genomförande av Agenda 2030

2020

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 med utgångspunkt i redan beslutade nationella mål ska SMHI redovisa hur myndigheten har utvecklat sitt arbete med att bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 sedan redovisningen dnr …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning

2020

SMHI ska redovisa en bedömning av effekterna av de insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

2016

Regeringen uppdrar åt ett antal statliga myndigheter, bland annat SMHI, att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Expertstöd i samband med COP 25

2019

SMHI ska stödja regeringen inför klimatkonventionen UNFCCC:s partsmöte i Chile i december 2019 (COP 25).

Publicerad: Senast uppdaterad:

System för uppföljning och utvärdering av klimatanpassning

2019

SMHI får i uppdrag att utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning i enlighet med vad som aviserades i den nationella strategin för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning

2019

SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

2019

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla år