Se Sveriges klimat i framtiden

Nu går det att få en bättre bild av hur det svenska klimatet kan se ut i framtiden. En helt ny interaktiv webbtjänst visar tänkbar utveckling för olika regioner i Sverige. SMHIs Rossby Centre har utarbetat framtidsscenarierna.

En ny interaktiv webbtjänst ger en illustration av hur förändringarna kan komma att se ut för Sveriges del. Tänkbar klimatutveckling för olika delar av landet presenteras med klimatindex. Dessa index beskriver en rad faktorer som är viktiga för olika samhällssektorer. Här går det att få en bild av hur temperatur, nederbörd, vind, vegetationsperiod, islossning mm kan förändras hundra år framåt i tiden i olika delar av landet.

- Ett förändrat klimat kan ge stora effekter för natur och samhälle, men varierar också geografiskt. Vi ser t ex att det blir mer nederbörd överlag i norra landet. I södra Sverige finns däremot en tydlig trend att nederbörden minskar under sommaren, säger Gunn Persson, klimatforskare.

Den så kallade Sverigeanalysen utgörs av 18 distrikt och materialet presenteras i form av diagram och tabeller. Användaren kan välja vilket distrikt och vilka klimatindex man är intresserad av. Materialet är tänkt att användas som information och illustration av regional klimatutveckling. Som underlag för beslutsfattande ska det dock behandlas med försiktighet eftersom det är baserat på enbart två beräkningar av det framtida klimatet.

Webbkartan har utvecklats av SMHI i samarbete med Naturvårdsverket.

FNs klimatpanel IPCC skapade uppmärksamhet under våren för hur det globala klimatet kan komma att förändras och vilka effekter det kan ge. SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre arbetar med att belysa den regionala utvecklingen.


Mer information:
Gunn Persson, klimatforskare SMHI, 011-495 84 47, gunn.persson@smhi.se
Lars Bärring, klimatforskare SMHI, 011- 495 86 04,
lars.barring@smhi.se
Mattias Lundblad, klimatexpert Naturvårdsverket, 08-698 11 59, mattias.lundblad@naturvardsverket.se