Så kan Sverige klimatanpassas – förslag i ny SMHI-rapport

SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige. 

Rapporten lämnades under onsdagen över till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Utredningens viktigaste slutsatser för fortsatt arbete är att lagar och regler behöver ses över, och även att roller och ansvar, liksom strategier och mål, måste göras tydliga. Det behövs fortsatt forskning och kunskapsförsörjning på området. Finansieringsfrågor bör ses över. 

– Det är nödvändigt att snabbt klarlägga hur kostnader fördelas mellan olika aktörer, och hur det säkerställs att resurser finns tillgängliga till prioriterade åtgärder, säger SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt.

Internationell syn för klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att möta klimatförändringar som sker i Sverige, men även vad klimatförändringar i andra länder innebär för Sverige. Samarbetet inom EU lyfts också fram i rapporten.

– Sverige bör som aktiv medlem i EU arbeta för att nå klimatanpassningsmål genom att i samarbete med EU-länderna driva klimatanpassningsfrågan framåt. Speciellt bör Sverige verka för ökad användning av EU-fonder till klimatanpassning, säger Rolf Brennerfelt.

Andra förslag i rapporten handlar exempelvis om att stärka kommunernas arbete med klimatanpassning. Länsstyrelsernas uppdrag att samordna klimatanpassning regionalt föreslås bli permanent, liksom att SMHIs nationella kunskapscentrum för klimatanpassning får långsiktig finansiering. Utredningen pekar på att regeringen bör ta fram en nationell strategi, att en rådgivande kommitté tillsätts och att berörda myndigheter utarbetar nationella handlingsplaner.

Utredning i bred samverkan

Uppdraget har inneburit att sammanställa kunskap om nuvarande och framtida risker och konsekvenser för samhället av ett förändrat klimat, samt att kartlägga vad som genomförts sedan Klimat- och Sårbarhetsutredningen presenterades år 2007.

Utredningen har beskrivit behoven och lämnat förslag på åtgärder för anpassning av olika delar av samhället. Stor hänsyn i arbetet har tagits till EUs strategi för klimatanpassning. Utredningsarbetet har bedrivits i bred samverkan med myndigheter, kommuner, forskare, branschorganisationer och andra näringslivsrepresentanter.