Nya rapporter från FNs klimatpanel

FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC fortsätter rapporteringen i sin femte vetenskapliga utvärdering. Den 31 mars presenteras delrapport 2, som behandlar klimatförändringens effekter, vår sårbarhet och möjligheterna till anpassning. Den 13 april är det dags för delrapport 3 om åtgärder och behov av utsläppsminskningar.

IPCC summerar sina budskap i särskilda sammanfattningar för beslutsfattare,”Summary for policymakers”. De nu aktuella rapporterna presenteras av IPCC:s arbetsgrupp 2 och 3. Rapporterna fastställs vid möten i Yokahama, Japan 25-29 mars respektive Berlin 9-13 april.

Delrapport 2
beskriver hur natur och samhällen redan påverkats och kommer att påverkas världen över. Rapporten redovisar också olika regioners och sektorers sårbarhet inför klimatförändringar liksom möjligheterna till anpassning. Jämfört med tidigare rapporter väntas analysen ha ett större fokus på kopplingen mellan klimatets förändring och hållbar utveckling. Effekter på marina ekosystem, säkerhetsfrågor, fattigdomsbekämpning samt riskvärdering är andra teman som förväntas få ökat utrymme.

Delrapport 3 handlar om hur vi kan minska eller hindra utsläpp av växthusgaser genom olika aktiviteter och styrmedel. De viktigaste ekonomiska sektorerna – energi, transport, byggande, industri, jordbruk, skogbruk och avfallshantering – behandlas. Det internationellt beslutade målet om maximalt två graders temperaturökning ägnas särskild uppmärksamhet.

Svensk kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC

SMHI är Svensk kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC och tillhandahåller information om IPCC:s rapportering. Information till press och allmänhet förmedlas via www.smhi.se/ipcc. Huvudbudskapen från rapporten om effekter och anpassning presenteras även vid ett seminarium om förebyggande arbete och klimatanpassning den 31 mars.

Delrapporternas disposition samt samtliga författare
Mer om IPCC och utvärderingen 2013-2014 (AR5) (IPCCs sidor på engelska )
Presentation av svenska författare i IPCC AR5 (pdf)

För ytterligare information, kontakta:
Lars Bärring, klimatforskare och samordnare, 011-495 8604, ipccfocalpoint@smhi.se
Lena Lindström, samordnare/kommunikatör, 011-495 8365, ipccfocalpoint@smhi.se

Bakgrund:

IPCC redovisar 2013-2014 en samlad analys av det vetenskapliga kunskapsläget om klimatets förändring (AR5). Redovisningen görs i tre delar av klimatpanelens tre arbetsgrupper (WG). Del 1 presenterades i Stockholm i september 2013 och en syntesrapport av de tre delarna kommer att publiceras i oktober 2014. Syftet är att ge beslutsfattare bästa möjliga vetenskapliga underlag för klimatrelaterade beslut.

Rapporterna från arbetsgrupp 2 och 3 har gått igenom en omfattande granskning bland världsledande klimatexperter. Granskningsprocessen samordnas via enskilda länders nationella kontaktpunkter som oftast finns vid en nationell miljö- eller klimatmyndighet. Arbetet med de nu aktuella rapporterna inleddes 2009. Mer än 800 forskare och experter från olika länder ställer samman den analys och sammanfattning av kunskapsläget om klimatets förändring som FN:s klimatpanel publicerar 2013-2014 (AR5). Bland dem finns flera svenskar (se dokument ovan).