Ny forskning för bättre luftkvalitet - Renare luft med färre dubbdäck

Nya forskningsresultat från SMHI visar att mängden partiklar i luften minskar i tätorter om färre använder dubbdäck. I dag överskrids EU:s miljökrav när det gäller inandningsbara partiklar i luften i många svenska tätorter och det är svårt att nå de nationella miljömålen.

Dubbdäck sliter kraftigt på vägbanornas ytskikt och orsakar inandningsbara partiklar som kan virvlas upp i luften.

- Dessa partiklar är ett hälsoproblem. Flera större svenska orter har trafikmiljöer med så dålig luftkvalitet att de är hälsovådliga. Det gäller särskilt under senvinter och tidig vår i starkt trafikerade och dåligt ventilerade trafikmiljöer, säger Gunnar Omstedt, luftmiljöforskare vid SMHI.

SMHI:s nya forskningsresultat visar att partikelhalterna i luften minskar betydligt om andelen dubbdäck reduceras. Beräkningarna visar att minskad användning av dubbdäck i stadstrafik är en effektiv metod att sänka partikelhalterna. I praktiken behövs det dock även andra åtgärder för att reducera partikelhalterna. Bland annat måste trafiken minska på vissa högtrafikerade gator, sandningen behöver minska och renhållningen bli bättre och fordon som använder dubbdäck behöver köra långsammare.
- Vägverket har i flera år informerat om hälsokonsekvenserna av partiklar och de negativa effekterna av dubbdäcksanvändningen på luftkvalitén. Rapporten understryker att en minskad dubbdäcksanvändning kan ge viktiga bidrag till att få ned höga partikelhalter, säger Vägverkets miljödirektör Lars Nilsson, Borlänge.

Forskningsprojektet har beräknat förhållandena i ett 20-tal städer. Man har analyserat hur trafiken, gaturummets utformning och meteorologiska faktorer påverkar årsmedelvärden och extremvärden för partikelhalter. För arbetet har SMHI:s och Vägverkets modellsystem SIMAIR använts.

Analysen avser så kallade PM10-partiklar, små inandningsbara partiklar med mindre diameter än 10 mikrometer. Partiklarna kan bidra till och förvärra sjukdomar, framför allt i andningsorganen.

Vintervägar med eller utan dubbdäck.

Om luftkvalitet och dubbdäck på Vägverkets webbplats

För ytterligare information

Gunnar Omstedt, luftmiljöforskare SMHI, Norrköping, tel 011-495 84 46
Stefan Andersson, luftmiljöforskare SMHI, Norrköping, tel 011-495 82 51
Martin Juneholm, Miljöstrategiska enheten Vägverket, Borlänge, tel 0243-75791