Ny dator beräknar turbulens och framtidens klimat

Nu ökar möjligheterna att beräkna hur klimatet påverkas av mänskliga aktiviteter som transporter, kolkraftverk och industrier. Med den nya datorn, som idag invigs vid Stockholms universitet, kan forskarna öka antalet klimatsimuleringar och utöka dagens modeller för vårt framtida klimat. Nya kunskaper om turbulens behövs i både klimatforskningen och vid framtagandet av nya generationer flygplan. Superdatorn "Ekman och Vagn" beräknar och lagrar uppgifter för avancerad klimat- och turbulensforskning. Datorn ska användas av forskare vid Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Beräkningsdelen "Ekman" blir den näst snabbaste datorn i Sverige idag och en av de 30 snabbaste datorerna i världen. För att analysera alla data som "Ekman" levererar krävs ett omfattande lagringssystem, "Vagn".

Inom båda forskningsområdena klimat- och turbulensforskning ger datorn helt nya möjligheter att simulera de komplexa förlopp som styr klimatet och turbulent strömning. Vid SMHI bedrivs klimatforskning bland annat på Rossby Centre.

Vid Stockholms universitet bedrivs klimatforskning vid Bert Bolin Centre for Climate Research. Centret samlar expertis från Meteorologiska institutionen, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Institutionen för Geologi och geokemi samt Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM). Vid KTH sker turbulensforskning inom Linné Flow Centre.

Beräkningsdelen "Ekman" kommer tekniskt att skötas genom ett samarbete mellan PDC (Parallelldatorcentrum) vid KTH och NSC (Nationellt superdatorcentrum) vid Linköpings universitet. Lagringssystemet "Vagn" drivs av Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet.

"Ekman och Vagn" finansieras med ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Vetenskapsrådet genom SNIC.

Professor Erland Källén, Stockholms universitet, tfn 08-16 23 96, mobil 0708-16 23 96,
erland@misu.su.se

Professor Dan Henningson, KTH, tfn 08-790 9004,
henning@mech.kth.se

Professor Markku Rummukainen, SMHI, mobil 011-495 8605, markku.rummukainen@smhi.se
 
För bilder av "Ekman och Vagn", deltagande forskare/entreprenörer och/eller invigningen, kontakta press@su.se eller tfn 08-16 40 90