Nu säkras svensk miljö- och klimatforskning

En ny tjänst gör det betydligt enklare att komma åt svenska forskningsdata inom miljö- och klimatområdet. ECDS är ett initiativ som syftar till att ytterligare stärka svensk forskning. ECDS drivs och utvecklas av SMHI på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Inom forskningen är det i många fall svårt att hitta data. Det saknas en översikt över vilka data som finns tillgängliga. Data förvaras inte alltid på ett långsiktigt hållbart sätt.
 
ECDS är en ny infrastruktur för att stödja svensk forskning inom miljö- och klimatområdet. En dataportal kommer att fyllas på med data från forskare vid universitet och andra institut. Via portalen kan intresserade fritt söka data. Webbplatsen innehåller metadata, det vill säga information om data, samt länkar till externa datakällor.

- ECDS gör det enklare för forskare att dela och dra nytta av varandras forskningsresultat. Dataportalen innebär att kunskaperna inom miljö- och klimatområdet samlas bättre och det bidrar väsentligt till att stärka den svenska forskningen, säger Thomas Klein, föreståndare.

- Vi riktar oss nu mot forskarsamhället för att de ska publicera metadata i portalen. Eftersom miljö- och klimatområdet är mycket brett hoppas vi att ECDS kommer att omfatta många olika typer av data om till exempel luft, vatten, is, land och ekosystem.

citat ecds

Förutom själva dataportalen är ECDS också en service för forskare när det gäller olika frågor om datahantering. ECDS support hjälper till med att söka och publicera data, samt ger råd och rekommendationer kring datastandarder, datakommunikation och långtidslagring av data.

ECDS, Environment Climate Data Sweden, drivs och utvecklas av SMHI på uppdrag av Vetenskapsrådet, och i samarbete med National Supercomputer Centre vid Linköpings universitet.

Syftet med ECDS, Environment Climate Data Sweden, är att

  • Underlätta för forskare att dela med sig av miljö- och klimatdata
  • Hjälpa forskare att dra nytta av varandras forskningsresultat
  • Stimulera samarbete inom och mellan olika ämnesområden
  • Ge stöd till forskare om datadelning och lagring
  • Väsentligt stärka den svenska forskningen
ECDSwebb

För mer information, kontakta

Thomas Klein
Thomas Klein, föreståndare ECDS. Förstora Bild

Thomas Klein, föreståndare ECDS, thomas.klein@smhi.se, 011-495 8902
 
Joakim Langner, ordförande ECDS, joakim.langner@smhi.se, 011-495 8450


www.ecds.se