Idébank för klimatanpassning

Vallar, fördröjningsmagasin och våtmarker är några sätt att minska riskerna för översvämning. Gröna obligationer kan vara en möjlighet till finansiering. Nu finns flera exempel på genomförda projekt beskrivna i en idésamling för klimatanpassning.

Ett varmare och blötare klimat gör att samhället måste rustas för problem som översvämningar, värmeböljor, ras och skred. Ett stort arbete pågår redan idag inom många områden. För att sprida erfarenheterna och ge idéer byggs nu en exempelsamling upp på Klimatanpassningsportalen. Exemplen beskriver hur projekt har genomförts, vad de kostat och vilka lärdomar som dragits.

Det senaste exemplet handlar hur gröna obligationer provats i Göteborg för att bland annat finansiera ett vattenverk.

Att minska riskerna för översvämning tas upp i exempel som handlar om öppen dagvattenhantering och fördröjningsmagasin, våtmarker, tvåstegsdiken och skyddsvallar. I idésamlingen går det också att läsa om hur olika aktörer arbetat med att säkra tillgången till dricksvatten, rusta skog för klimatförändringar, bevara kulturhistoriska byggnader, säkra fortsatt vinterturism och att möta värmeböljor.

Drygt 20-talet exempel finns presenterade i form av en översikt och fördjupningsläsning. Idébanken kommer att byggas upp successivt.

Exemplen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.