om smhi

Ett år med SMHI - 2015

Expert med havsnivån i fokus

När klimatet förändras kommer det globala medelvattenståndet att stiga. Var vattnet stiger och hur mycket är frågor som Signild Nerheim, expertutredare på SMHI, arbetar med.

Signild Nerheim

– För mig som naturvetare är det väldigt spännande att arbeta nära samhällsplaneringen. Våra beräkningar är viktiga när nytt ska planeras och byggas, men också för att kunna skydda befintliga hus, vägar och annan infrastruktur. säger Signild Nerheim.

Det finns områden i Sverige där havsvattenståndet redan idag innebär bekymmer när det stormar. Hur snabbt havet kommer att stiga i framtiden hör främst ihop med hur snabb uppvärmningen av världshaven blir, men det finns stor osäkerhet förknippat med i vilken takt inlandsisarna, inte minst på Antarktis och Grönland, smälter.

Var stiger vattnet och hur mycket?

– Det som efterfrågas av kommuner och länsstyrelser är planeringsunderlag för att bestämma lägsta bygghöjd. Utredningsarbetet utförs som konsultuppdrag eller myndighetsuppdrag, och vi ger också utbildningar om olika konsekvenser av klimatförändringar och stigande hav, berättar Signild Nerheim, och fortsätter:

– Det är framför allt extrema vattenstånd vid kraftiga lågtryck som ger de största problemen. Men stigande medelvattenstånd är också ett bekymmer eftersom det påverkar grundvattennivån, vilket ökar risken för till exempel källaröversvämningar. Högre medelvattenstånd kan också påverka våtmarker och strandängar som efterhand kan komma att försvinna. Ännu bättre beräkningar Frågan om framtida havsnivåer är viktig även för politiker, näringsliv, privata fastighetsägare och allmänheten.

– SMHI har i år ett regeringsuppdrag att förbättra beräkningarna av hur höga havsnivåerna kan bli när det stormar idag och i framtiden. Vi utvecklar också nya sätt att visualisera framtida havsnivåer, säger Signild Nerheim.