Utbildnings- och informationsmaterial

I samband med övergången till ett förnyat vädervarningssystem finns det utbildnings- och informationsmaterial som kan användas för att höja kunskapen och sprida information om förändringarna. 

Informations- och utbildningsmaterialet är indelat i ett antal fördjupningsnivåer utifrån olika gruppers informationsbehov. Indelningen är densamma som i Nationell vägledning för vädervarningar - samhällsaktörernas arbete. 

Behovsgrupp Beskrivning av informationsbehov
A

Översikt kring det förnyade arbetssättet - funktioner som är intresserade av det förnyade varningssystemet.

1 Övergripande information om arbetsprocesserna - funktioner som ingår i denna behovsgrupp har ett behov av att övergripande ha kännedom om vad det förnyade varningssystemet och det nya arbetssättet innebär.
2 Fördjupad förståelse för arbetsprocesserna - funktioner som ingår i denna behovsgrupp har behov av att fördjupat förstå arbetsprocesserna runt vädervarningar och hur dessa går till.
3 Förståelse för integreringen av det som är nytt - funktioner som ingår i denna behovsgrupp har behov av att veta hur den egna organisationen kan integrera det förnyade varningssystemet i verksamheten.

Informationsmaterial

Det kommer löpande att tas fram informationsmaterial som kommer att finnas tillgängligt här på smhi.se. 

För presentation av det förnyade varningssystemet finns följande material:

 • Informativ PowerPoint-presentation (tillgänglig från den 15 juni 2020).
 • Modul 1 - 3 av Grundutbildning Samhällsaktörer. Materialet kan även användas som presentationsmaterial (tillgängligt från den 15 juni 2020).
   

 

Utbildningar

Utbildning Beskrivning Behovs-grupp  Format

Grundutbildning Samhällsaktörer

Tillgänglig från och med den 15 juni 2020.

Fyra utbildnings- moduler ger en inblick i förändringarna. Syftar till att skapa en översiktlig förståelse för det nya arbetssättet. A och 1 hos samtliga samhällsaktörer

Webbaserad:

 • Fyra moduler à 10 minuter, avslutande frågeformulär
 • PowerPoint-presentation
 • SMHI ansvarar

Nationell konceptutbildning (NKK)

Tillgänglig från och med den 30 augusti 2020.

Genomförs under införandeperioden  av SMHI. Utbildningen har fokus på  de nya samverkans-processerna runt vädervarningar.

2 och 3 hos länsstyrelser, SMHI och MSB
 • En dags fysisk utbildning
 • PowerPoint-presentation
 • Handledning för genomförande av interna motsvarigheter
 • SMHI ansvarar

Regional konceptutbildning (RKK)

Tillgänglig från och med den 30 augusti 2020.

Genomförs under införandeperioden av länsstyrelserna. Utbildningen  har fokus på de nya samverkans-processerna runt vädervarningar.

2 och 3 hos lokala och regionala aktörer. 

Denna utbildning kan även anpassas och  användas av övriga aktörer till interna utbildningar.

 • En dags fysisk utbildning.
 • PowerPoint-presentation
 • Handledning för genomförande av interna motsvarigheter
 • Länsstyrelserna ansvarar

Övrigt stödmaterial

Metodstöd

Metodstödet kan användas för att förbereda organisationen för övergången till det förnyade varningssystemet. Det innehåller bland annat utkast till checklistor för TIB och utkast till bedömningsstöd för initial bedömning av påverkan vid en vädersituation. 
Metodstödet kommer vara tillgängligt från och med slutet av augusti 2020.